Ἐξαρχία Οὑγγαρίας

Ἡ Ἐξαρχία Οὑγγαρίας ἑδρεύει εἰς τὴν διεύθυνσιν Váci u. 55, 1056 Budapest.