Πλαίσιο κανόνων γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ λειτουργικὴ ζωὴ κατὰ τὴ διάρκεια ἰσχύος τῶν περιοριστικῶν μέτρων ἀπὸ 28 Δεκεμβρίου 2020

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας γνωστοποιεῖ στοὺς ἐνδιαφερομένους ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια ἰσχύος τῶν περιοριστικῶν μέτρων (28 Δεκεμβρίου 2020 – 17 Ἰανουαρίου 2021) θὰ τηροῦνται οἱ ἀκόλουθες ὁδηγίες σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες καὶ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναούς της.

  • - Τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς ποὺ ἰσχύουν σήμερα.
  • - Τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κατὰ τὸ λειτουργικὸ πρόγραμμα ἀλλὰ χωρὶς προσέλευση πιστῶν. Στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς θὰ παρευρίσκεται ὁ μικρότερος δυνατὸς ἀριθμὸς προσώπων.
  • - Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία θὰ μεταδίδεται τὴν Κυριακὴ ζωντανά, ἀπὸ τὸ γνωστὸ δίαυλο Youtube τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας στις 8 π.μ. Οἱ Χριστιανοὶ καλοῦνται νὰ παρακολουθοῦν καὶ νὰ συμπροσεύχονται ἀπὸ τὸ σπίτι. 
  • - Οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ παραμένουν ἀνοικτοὶ γιὰ τοὺς πιστούς μετὰ τὸ πέρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, γιὰ προσωπικὴ προσευχὴ καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση. Κατὰ τὴν παραμονὴ στὸ χῶρο ἰσχύουν τὰ γνωστὰ μέτρα ὑγιεινῆς.
  • - Ἱερὰ Μυστήρια Βαπτίσεως καὶ Γάμου δὲν θὰ τελοῦνται.
  • - Κατὰ τὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Κηδείας ἐπιτρέπεται ἡ παρουσία πενήντα (50) προσώπων, τηρουμένων τῶν κανόνων ὑγιεινῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος παροτρύνει τοὺς πιστοὺς νὰ ἐντείνουν τὶς προσευχές τους πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ὑπὲρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενούντων καὶ ἐνισχύσεως τῶν ἰατρῶν, τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ ὅλων τῶν συναθρώπων μας. Παρακαλεῖ ἐπίσης νὰ συνεχισθεῖ ἡ συμπροσευχὴ κάθε βράδυ στὶς 20.00, ὥστε, παρὰ τὴν ἀπόσταση, νὰ παραμείνουμε καὶ πάλι ἑνωμένοι κατὰ τὴ δύσκολη αὐτὴ περίοδο τῶν περιορισμῶν. Διαβεβαιοῖ τοὺς πιστοὺς ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ δέεται καθημερινὰ πρὸς τὸν Κύριο, οἱ Ἱερεῖς θὰ τελοῦν τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ θὰ ἀναπέμπουν ἱκετήριες δεήσεις πρὸ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καὶ τῶν Ἱερῶν λειψάνων γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ λαοῦ καὶ τὸ τέλος τῆς πανδημίας. Ἂς ὑψώνεται „ὡς θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ“ καὶ ἡ προσευχή τῶν πιστῶν ἀπὸ τὰ σπίτια τους, ὥστε μὲ τὴ βοήθειά Του νὰ εὐοδωθοῦν οἱ κοινὲς προσπάθειες καὶ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀκόμη μιὰ φορὰ μὲ ἐπιτυχία οἱ νέες προκλήσεις τῶν καιρῶν.