Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις 2020

Patriarch Bartholomaios 

"Τὰ Χριστούγεννα νὰ τὰ γιορτάσωμε ὡς Χριστιανοί, γιὰ νὰ δηλώσωμε τὴν ἀντίθεσή μας στὴν ἐκκοσμίκευση" τονίζει ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος στὴν Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξη γιὰ τὰ Χριστούγεννα 2020.

Κατὰ τὸν Πατριάρχη, ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ μοναδικὸ ἀγαθὸ ποὺ χρειαζόμαστε γιατὶ ὁ παντέλειος Θεὸς ὑπάρχει ὡς τέλειος ἄνθρωπος καὶ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ γίνει Θεός, ζῶντας μὲ τὸν τρόπο τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τιμᾶ τὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ δίνει ἀνυπέρβλητη ἀξία. Τὸ Μυστήριο τῶν Χριστουγέννων,γράφει, βιώνεται διαρκῶς ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς ὡς διακονία πρὸς τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα πρὶν τὴ Δημιουργία τοῦ κόσμου. Εἶναι τώρα παρὼν ὡς Θεάνθρωπος καὶ θὰ ἔλθει γιὰ νὰ κρίνει ζῶντας καὶ νεκρούς.

Ἡ ἀληθινή πίστη γιὰ τὶς δύο φύσεις τοῦ Θεανθρώπου διατυπώθηκε ὡς ὀρθόδοξο χριστολογικὸ δόγμα ἀπὸ τὴν Δ’ Οἰκουμενική Σύνοδο καὶ ἐκφράζεται αἰσθητὰ μέσω τῶν μεστῶν θεολογικοῦ βάθους ἀρχιτεκτονικῶν ἐπιλογῶν τοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπογραμμίζει ὁ Πατριάρχης.

Ἀναφερόμενος στὸ ἐπίκαιρο θέμα τῆς πανδημίας, θεωρεῖ ὅτι κλόνισε πολλά αὐτονόητα ὅπως τὴν ἰδέα τοῦ "Ἀνθρωποθεοῦ" καὶ τὴν ἀπαίτηση γιὰ θεραπεία. "Ὁ παρὠν βίος ὅμως δέν εἶναι ὁλόκληρη ἡ ζωή μας ... Ἡ θεραπεία εἶναι προσωρινὴ νίκη ἐπὶ τοῦ θανάτου ποὺ θὰ ὑπερβοῦμε τελικὰ ἐν Χριστῷ... ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται  γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς κινδυνεύοντες, ἀναγνωρίζει τὴν αὐτοθυσία τῶν ἰατρῶν καὶ τῶν νοσηλευτῶν καὶ προτρέπει νὰ  προσεγγίζουν τὸν  ἀσθενῆ  ὡς ἱερὸν πρόσωπον  ὄχι ὡς ἀριθμόν, ἢ περιστατικό".

Ὡς πρὸς τὴν παρουσία τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο ἡ Α. Θ. Π. διαπιστώνει:"Ὁ κόσμος πάσχει ὡς ἑνότητα. Τό κακὸ καί αἱ ἀρνητικότητες δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν... Ὁ Σωτήρας μας ὅμως δὲν παρεμβαίνει καὶ δὲν ἐξαφανίζει τὰ δεινὰ καταλύοντας τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου". Προτείνεται δὲ ὡς λύση ἡ συνεργασία καὶ ἡ ἀλληλεγγύη.

Εὔχεται, τέλος, ὁ Πατριάρχης "κατὰ τὸ ἐπερχόμενον ἔτος νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ πραγματοποίησις τῶν προγραμματισθεισῶν ἐκδηλώσεων διὰ τὴν νέαν γενεάν".  Ὥς ἀπάντηση στὶς ἀναζητήσεις τῆς νεότητος " ἡ Ἑκκλησία δίδει τὸ χαρούμενο μἠνυμα τῆς πορείας πρὸς τὴν τελικὴ φάση τῆς Δημιουργίας,  τῆς Νέας/Καινῆς κτίσεως, τὰ Ἔσχατα, ὅπου ἑδρεύει ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ".

Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀποδείξεως ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἀπόδειξις