Πατριαρχικὴ ἐγκύκλιος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τοῦ Α΄ γιὰ τὴν 1η Σεπτεμβρίου, ἑορτὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ ἐπίσημη ἡμέρα προσευχῶν γιὰ τὸ φυσικὸ περιβάλλον

3351861049.jpg

Ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ φιλάνθρωπος μέριμνα γιὰ τὸν πλησίον συμβαδίζουν καὶ δὲν χωρίζονται, τονίζει ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α΄ στὴν ποιμαντική του ἐγκύκλιο γιὰ τὴν 1η Σεπτεμβρίου, ἑορτὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ ἐπίσημη ἡμέρα προσευχῶν γιὰ τὸ φυσικὸ περιβάλλον. «Ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἔμπρακτος σεβασμὸς τῆς κτίσεως καὶ τόπος καὶ τρόπος τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ προσώπου καὶ τῆς ἀλληλεγγύης» διαπιστώνει, καθὼς « τόσον ἡ οἰκοφιλικὴ συμπεριφορὰ, ὅσον καὶ ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» ἀποτελοῦν, κατὰ τὴν Αὐτοῦ Παναγιότητα, ζωτικὲς διαστάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς πραγματώσεωςτῆς Ἐκκλησίας καὶ « λειτουργία μετὰ τὴν Λειτουργία». Ὑπενθυμίζει ἐπίσης τὴ σημασία τοῦ προκύψαντος ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου (Κρήτη 2016) κειμένου μὲ τίτλο «Ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Τὸ κοινωνικὸν ἦθος ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ». Σὲ αὐτὸ ἐπισημαίνεται ἡ σημασία τῶν ἐπιστημονικῶν εὑρημάτων τὰ ὁποῖα οἱ πιστοὶ ὀφείλουν νὰ δέχονται ὡς προσπάθεια βαθυτέρας εἰσόδου «εἰς τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ». Ὁ Οἰκουμενικὸς Ποιμὴν κατακλείει τὴν ἄκρως ἐπίκαιρη ἐγκύκλιο μὲ τὴν ἔκκληση γιὰ ἐπίδειξη ἐνεργοῦ συμπαραστάσεως πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα τὴν ταλαιπωρουμένη τόσο ἀπὸ τὴν μάστιγα τοῦ κορωνοϊοῦ Covid- 19 ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ὑπερεκμετάλλευση τῶν φυσικῶν πόρων. Βεβαιοῖ, τέλος, τοὺς πιστοὺς ὅτι προσεύχεται γιὰ τὴν ταχεῖα ὑπέρβαση τῶν συνεπειῶν τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως, τὸν ἄνωθεν φωτισμὸ τῶν κυβερνήσεων παγκοσμίως καὶ τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς πανδημίας.

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἐγκυκλίου.