Η΄ Περίοδος τῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Αὐστρίας

2456750672.jpg

Τήν Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 συνῆλθε στόν Ἱ.Ν. Ἀναστάσεως (Πατριαρχεῖο Ρουμανίας) στό Simmering ἡ Συνέλευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία γιά τήν Η΄ Περίοδο αὐτῆς. Πέρα ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Συνελεύσεως Σεβ. Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο στήν Συνέλευση προσῆλθαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰσαάκ (Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας), ὁ Ἐπίσκοπος Μᾶρκος (Πατριαρχεῖο Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας (Πατριαρχεῖο Σερβίας), ὁ Μητροπολίτης Σεραφείμ (Πατριαρχεῖο Ρουμανίας) καί ὁ Μητροπολίτης Ἀντώνιος (Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας). 

Στήν ἀρχή τῆς Συνεδρίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ἀνέφερε γιά τίς πολυάριθμες δραστηριότητες, τίς συναντήσεις, τά μηνύματα καί τίς συνεντεύξεις, πού πραγματοποιήθηκαν κατά τούς τελευταίους μῆνες καί ἔθεσε κάποια ἐπίκαιρα ζητήματα. Οἱ Ἐπίσκοποι ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία, νά συνεχίσουν ὅπως γίνεται μέχρι καί σήμερα, νά ἐκφράζονται ἐνώπιον τῆς Αὐστριακῆς Κοινωνίας καί τοῦ Κράτους μέ ὁμοφωνία.

Ἐξετάστηκαν διάφορες πτυχές γιά τήν ἐνίσχυση τῆς δραστηριότητας. Περαιτέρω ἀναφέρθηκαν οἱ νέες ἐξελίξεις γιά τά ἀναλυτικά προγράμματα θρησκειοπαιδαγωγικῆς στήν Ἐκκλησιαστική καί Παιδαγωγική Ἀκαδημία τῆς Βιέννης, γιά τήν προετοιμασία τοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν ὀρθοδόξου Θρησκειοπαιδαγωγικῆς στό Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης ἀπό τήν Ἐπιτροπή Ἐκπαιδεύσεως. Παράλληλα ἀνέφερε ὁ Ἐπιθεωρητής τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν κ. Djukaric γιά τήν κατάσταση τῶν καθηγητῶν τοῦ 3510316639.jpgΜαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στήν Αὐστρία. Παρουσιάσθηκε ἕνα νομικό πλαίσιο γιά τούς καθηγητές τοῦ Μαθήματος τῶν ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν στήν Αὐστρία, ἀπό τόν Νομικό Σύμβουλο τῆς Συνελεύσεως τῶν Ἐπισκόπων κ. Dominik Orieschnig, πού ἔγινε ἀποδεκτή ὁμόφωνα ἀπό τούς Ἐπισκόπους. Ἡ τοποθέτηση γιά θέματα, ὅπως ἡ δωρεά Ὀργάνων καί οἱ Μεταμοσχεύσεις παρουσιάσθηκε καί ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Ἐπισκοπική Συνέλευση.
Ἡ Συνέλευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία ἐξέφρασε μέ ἐπίσημη δήλωσή της τήν ὑποστήριξη στούς διωκόμενους χριστιανούς στό Ἰράκ, τή Συρία, τό Κόσοβο καί σέ κάθε ἄλλη γωνιά τοῦ πλανήτη:

Ἐπίσημη Δήλωση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία.

Ἡ Συνέλευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία κατά τήν σημερινή τῆς συνεδρία ἀναφέρθηκε στούς διωκόμενους Χριστιανούς στήν Ἐγγύς καί τή Μέση Ἀνατολή, στό Κόσοβο καθώς καί σέ ἄλλες περιοχές τοῦ πλανήτη.
Μέ αὐτή τήν δήλωση οἱ Ἐπίσκοποι ἐπιθυμοῦν κατά τήν ἀρχή τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων στίς 15/28 Νοεμβρίου νά ἀπευθύνουν ἔκκληση στούς ὀρθοδόξους χριστιανούς καί στούς ἀνθρώπους καλῆς προαιρέσεως, ὥστε νά προσεύχονται γιά τούς ἀνθρώπους, πού ὑπόκενται διώξεις καί ζοῦν μέ τρόμο τήν καθημερινότητα.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐπισκοπική Συνέλευση στήν Αὐστρία εὐχαριστεῖ στό πλαίσιο τῆς ὁλομέλειάς της τήν Αὐστριακή Κυβέρνηση γιά τίς μέχρι σήμερα προσπάθειες, νά παράσχει ἄσυλο στήν Αὐστρία γιά τούς ἀπειλούμενους καί καταδιωκόμενους Χριστιανούς στή Συρία καί τό Ἰράκ. Λαμβάνοντας ὑπόψη τό μεγάλο ἀριθμό τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν σέ αὐτά τά κράτη ἡ Συνέλευση ἐπισημαίνει τήν ἀνάγκη γιά διεύρυνση τῆς κρατικῆς βοήθειας μέσω τῶν ὑπαρχόντων προγραμμάτων ὑποδοχῆς τοῦ Ὑπουργεῖου Ἐσωτερικῶν.
Παράλληλα ἀπευθύνουν ἔκκληση οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι στήν Αὐστριακή Κυβέρνηση, ὥστε νά ἐνεργοποιήσει κάθε δυνατότητα στό πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, γιά νά διαφυλαχθεῖ τό θεμελιῶδες δικαίωμα τῶν ἀνθρώπων ἀνεξάρτητα ἀπό ἐθνική καταγωγή ἤ θρησκεία νά παραμείνουν στίς πατρογονικές ἑστίες. Ἡ γενική εἰρήνη καί ἡ διαφύλαξη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, πρέπει νά ἀποτελοῦν στόχο τῆς κοινωνίας τῶν κρατῶν, ὥστε ἡ ἐπιβίωση τῶν θρησκευτικά διωκομένων ἀνθρώπων νά ἀποσοβηθεῖ σέ παγκόσμια κλίμακα.