Τό Διάταγμα τῆς Ἀνεξιθρησκίας καί ἡ εἰρηνική συμβίωση

2834680872.jpg

 

Tό θεμελιῶδες ἀξίωμα τῆς Ἀνεξιθρησκίας ἐπεσήμανε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «1700 Ἔτη Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων» στήν Ἐκκλησιαστική Παιδαγωγική Ἀκαδημία Βιέννης/Krems. Στήν εἰσήγησή του τόνισε τήν προσπάθεια τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νά καταθέσουν στό Διαχριστιανικό Διάλογο τήν Ὀρθόδοξη Μαρτυρία στό πλαίσιο τῆς θρησκευτικῆς ἀνεκτικότητας ἀνάμεσα στούς χριστιανούς.

Συναφῶς ὁ Σεβασμιώτατο ἐπεσήμανε ὅτι ἡ ἀνεκτικότητα ἑστιάζεται στίς διαπροσωπικές σχέσεις στό ἑξῆς: «Ἐγώ εἶμαι αὐτός, πού εἶμαι. Πιστεύω στήν ὀρθότητα τῶν ἀπόψεών μου καί τῶν πεποιθήσεών μου. Προσεύχομαι καί γιά τό καλό τῶν ἄλλων καί προσπαθῶ μέ εἰλικρίνεια στό πλαίσιο τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης καί τοῦ ἐνδελεχοῦς διαλόγου, νά τόν ἄλλον φέρω ἐγγύτερα σέ αὐτό πού πιστεύω. Παράλληλα τοῦ ἀναγνωρίζω τό δικαίωμα, νά κάνει τό ἴδιο καί ἐκεῖνος. Μία τέτοια τοποθέτηση στηρίζεται στήν ἀγάπη στόν πλησίον».

Ἡ ἀντίληψη τῆς ἀνεκτικότητας κατά μία ὀρθόδοξη ἀντιμετώπισή της εἶναι κάτι βαθύτερο ἀπό ὅσα τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων ὑπαγόρευε τό 313. Στή συνάφεια αὐτή ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ἀντίληψη τῆς ἀνεξιθρησκίας ἔχει τήν ἔννοια τῆς ἀδελφικῆς συνύπαρξης ὡς ἔκφραση τῆς ἀποστολικῆς πίστης. Ἀντικατοπτρίζει τή διαρκή προσπάθεια τῆς Ὀρθοδοξίας στό διάβα τῆς ἱστορίας γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας τῶν χριστιανῶν καί τήν ἐγκαθίδρυση τῆς παγκόσμιας εἰρήνης. Ἡ ἄποψη αὐτή ἑδράζεται στό Εὐαγγέλιο καί στηρίζεται μέ πολυάριθμες Πατερικές ρήσεις. Θεμέλιο τῆς ἀπολυτρώσεως τῶν ἐξ Ἐθνῶν χριστιανῶν ἦταν ὁ ἀναπόδραστος σεβασμός τῆς ἀξίας τοῦ καθενός ἀνθρωπίνου προσώπου ὡς δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ προβολή μίας ἀπό τίς σημαντικότερες ἀξίες, τίς ὁποῖες ἐπιδιώκει κάθε ἄνθρωπος καί μετέχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀνεξάρτητα ἀπό ἐθνική καταγωγή ἤ κοινωνική καί νομική θέση, θά πρέπει νά εἶναι ἡ ἀστήρευτη πηγή κάθε προσπάθειας τῶν χριστιανῶν γιά τήν προστασία τῶν ἀξιῶν καί τῆς ἀξιοπρέπειας κάθε ἀνθρώπου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισήμανε: «Μέ τό πνεῦμα αὐτό τῆς ἀναγνώρισης τῆς σπουδαιότητας τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης ἡ Ὀρθοδοξία διακηρύσσει τήν πρόθεσή της νά συμβάλει στήν θρησκευτική ἀλληλοκατανόηση καί στή συνεργασία γιά τόν παραμερισμό κάθε μορφῆς φανατισμοῦ». Γι᾽ αὐτό καί ὑποστηρίζει πάσῃ δυνάμει τήν ἀδελφοσύνη τῶν λαῶν καί τήν ἐπικράτηση τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας καί τῆς εἰρήνης στόν κόσμο γιά χάρη τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ἀνεξάρτητα ἀπό φυλή ἤ θρησκεία.

Ἔτσι λοιπόν θεωρεῖται αὐτονόητο, «ὅτι αὐτή ἡ συνεργασία ἀποκλείει κάθε προσπάθεια νά ὑπερκεράσει κάποια θρησκεία ἤ ὁμολογία τίς ἄλλες». Μία ἐπικράτηση τῶν ἰδίων ἀξιῶν, ἐθίμων καί συνηθειῶν σέ ἄλλες θρησκευτικές καί ὁμολογιακές ὁμάδες δέν ἐκφράζει τήν ἀνεξιθρησκία μέ τή σύγχρονη ἔννοιά της. Ἀντίθετα ὁ ἀμοιβαῖος σεβασμός τῆς ἰδιαιτερότητας καί τῶν πολιτιστικῶν ἰδιαιτεροτήτων τοῦ ἄλλου θά μποροῦσαν διαφυλάξουν τήν πολὐτιμη διαφορετικότητα καί ἔτσι νά ἀποδειχθοῦν παραγωγικοί.

Ἡ ἀνεκτικότητα προϋποθέτει μία θετική ἀξιολογική κλίμακα. Αὐτό σημαίνει ὅτι «κανένας ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἐπιβάλλει τήν ἀνεκτικότητα. Δέν μπορεῖ κάποιος στό ὄνομα αὐτῆς νά εἶναι δυσανεξικός», τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, «ἀνεκτικότητα σημαίνει μία συνειδητή προσπάθεια γιά τήν ἐπικράτηση τῶν ἀρχῶν τοῦ κράτους δικαίου, καί πρό πάντων τῆς ἰσονομίας, καθώς ἐπίσης καί γιά τήν ἀνάπτυξη ὑψηλῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν καί τρόπων συμπεριφορᾶς».

Στό πλαίσιο τῆς Ἡμερίδας στίς ἐγκαταστάσεις στό  Strebersdorf  συμμετεῖχαν ἐπίσης μέ εἰσήγηση ὁ Δρ. Mihailo Popović τοῦ Βυζαντινοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Πανεπιστημίου Βιέννης καί ὁ Καθ. Stefan Schima τοῦ Ἰνστιτούτου Φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου, Θρησκευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης. Τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων ἀπό εὐαγγελική, καθολική καί ὀρθόδοξη ἄποψη παρουσίασαν ἀντιστοίχως  ἡ Καθ. Jutta Henner, ὁ Δρ. Pavel Mikluscak καί ὁ π. Alexander Lapin.

Μέ τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313) ἐπιβλήθηκε σέ ὅλη τή Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία τό Διάταγμα τοῦ Καίσαρα τῶν Ἀνατολικῶν ἐπαρχειῶν Γαλερίου (311), πού ἔδωσε τέλος στούς διωγμούς ἐπί Διοκλητιανοῦ.