Τρίσαρχιερατικό Συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος περί τῆς σύγχρονης οἰκογένειας
Α΄ Ἱερατική Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας τῆς Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης στή Βιέννη
Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου
Φθινοπωρινή συνέλευση τῆς Συνόδου τῶν ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων
Ἑορτασμός τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀναργύρων στό Graz

Μήνυμα Χριστουγέννων 2017 τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα Χριστουγέννων 2017 τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ...

Στὸ ἐφετινὸ μήνυμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τονίζει, ὅτι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσκαλεῖ ὅλα τὰ παιδιά Της νὰ βιώσουμε τὸ μέγα Γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα μᾶς καλεῖ νὰ γίνουμε ὄχι μόνο μάρτυρες, ἀλλὰ καὶ συμμέτοχοι σὲ τοῦτο τὸ κοσμοσωτήριο Γεγονός. Ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, συνεχίζει, διατυπώνει μὲ μία μόνο φράση τὸ μέγεθος καὶ τὴ σπουδαιότητα τῶν Χριστουγέννων: «ὁ Κύριος ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», δηλαδή, «ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός». Σ΄ αὐτὴ τὴν πραγματικότητα μᾶς προσκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ εἰσοδεύσουμε τὴ ζωή μας, νὰ νοηματοδοτήσουμε τὴν καθημερινότητά μας, νὰ ὑπερβοῦμε τὰ πάθη καὶ τὰ λάθη μας καὶ νὰ πορευθοῦμε στὸ δρόμο ποὺ ὁ φιλεύσπλαχνος Θεὸς μᾶς ἄνοιξε διάπλατα μὲ τὴ Σάρκωσή Του καὶ μὲ ὅλο τὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου, ἡ Θεία Γέννα, εἶχε ἕνα μόνο κίνητρο καὶ ἕνα μόνο σκοπό: τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν πρόσκληση νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος αἰώνια μὲ τὸν Θεό. Ἔτσι, ὁ Χριστὸς δὲν ἔρχεται στὸν κόσμο γιὰ νὰ δείξει ἕνα τρόπο ζωῆς, ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει ὁ Ἴδιος ἡ Ζωὴ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ ἔχει καθοριστικὴ σημασία στὴν καθημερινότητά μας ὡς Χριστιανῶν. Μὲ τὴ ζωή μας μέσα στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ τὴν μετοχὴ στὰ Ἱερὰ Μυστήριά Της μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, βιώνουμε ἀτελεύτητα τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Τέλος, εὔχεται στό καθόλου πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, οἱ ἡμέρες αὐτὲς νὰ μὴν εἶναι μόνο ἀφορμὴ προσωρινῆς ἀλλαγῆς, ἀλλὰ νὰ ἀποτελέσουν ἀπαρχὴ μιᾶς νέας ζωῆς γιὰ νὰ κληρονομήσουμε τὴν αἰωνιότητα, τὴν ἀτελεύτητη ζωὴ μὲ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα μας.

Διαβάστε το μήνυμα εδώ.

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις 2017

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις 2017

Στὸ ἐφετινὸ μήνυμά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος τονίζει, ὅτι ὁ Θεῖος Λόγος ἦλθε στόν κόσμο γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει τὸ «εὖ εἶναι», νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὴν σκλαβιὰ τοῦ νόμου καὶ τόν θάνατο, καὶ νὰ μᾶς χαρίσει τὴν πραγματικὴ ζωή. Ταυτοχρόνως, συνεχίζει, ὅτι καὶ ἐφέτος τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς, σ᾽ ἕνα κόσμο πλήρη βιαιοτήτων, ἐπικινδύνων ἀνταγωνισμῶν, κοινωνικῆς ἀνισότητος καὶ καταπατήσεως τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ 2018 συμπληρώνονται ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, μετὰ ἀπὸ τὶς φοβερὲς ἐμπειρίες καὶ καταστροφὲς τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀνέδειξε τὰ κοινὰ ὑψηλὰ ἰδανικά, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ σέβονται ἀπαρεγκλίτως ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη. Παρὰ ταῦτα ὅμως, σημειώνει, ἡ ἀθέτηση τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς συνεχίζεται, ποικίλες δὲ καταχρήσεις καὶ σκόπιμες παρερμηνεῖες τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ὑποσκάπτουν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν πραγμάτωση αὐτῶν. Τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν πολυπόθητο εἰρήνη δὲν κατάφεραν ὅμως, οὔτε ἡ ἰσχὺ τῶν τεχνικῶν μέσων καὶ οἱ ἐκπληκτικὲς κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ οὔτε ἡ οἰκονομικὴ πρόοδος νὰ ἐπιφέρουν. Τουναντίον, στὴν ἐποχὴ μας ὁ εὐδαιμονισμὸς τῶν κατεχόντων αὐξάνεται καὶ ἡ παγκοσμιοποίηση καταστρέφει τοὺς ὅρους τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ τῆς εἰρήνης. Τέλος, σημειώνει, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει αὐτὲς τὶς ἀπειλὲς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «ἡ ὄντως εἰρήνη παρὰ Θεοῦ» κι ὅτι τὸ ὑπέρλογο μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθεια περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Χριστούγεννα γιὰ πάντα

Διαβᾶστε περισσότερα: Χριστούγεννα γιὰ πάντα

Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας Ἀρσενίου

 «Χαρᾶς πεπλήρωνται, πάντα τὰ πέρατα· ἡ Θεοτόκος γάρ, γεννᾶν ἐπείγεται, τὸν Βασιλέα τοῦ παντός, ὦ θαύματος ἀνερμηνεύτου! ἄρχεται ὁ ἄναρχος, καὶ σαρκοῦται ὁ Ἄσαρκος, Σπήλαιον εἰσδέχεται, τὸν συνέχοντα ἅπαντα».[1]

Στὸ Μέγα καὶ Ἐστρωμένο Δεῖπνο τῆς παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ[2], στὴ μόνη καὶ ἄπειρη χαρὰ τῆς Θείας Γέννας τοῦ Γιαχβέ, τοῦ παντοδυνάμου Δημιουργοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μᾶς καλεῖ «ἔτι καὶ ἔτι» ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ προσδοκοῦμε τὸν ἐρχομὸ καὶ τὴ σάρκωση στὴ δική μας προσωπικὴ διαδρομὴ τοῦ Βασιλέα τῶν Ὅλων, τοῦ Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, τοῦ Πατρὸς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος[3], τοῦ Ἐμμανουήλ.

Διαβᾶστε περισσότερα: Χριστούγεννα γιὰ πάντα

Ἀπονομή Χρυσοῦ σταυροῦ στόν Ὁμότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Γρηγόριο Λαρεντζάκη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἀπονομή Χρυσοῦ σταυροῦ στόν Ὁμότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Γρηγόριο Λαρεντζάκη

Τήν 29η Ὀκτωβρίου 2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κύριος Ἀρσένιος, τίμησε στήν ἱστορική αἴθουσα τελετῶν τοῦ Palais Meran τοῦ Graz μέ τόν Χρυσό σταυρό τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, μετά τοῦ σχετικοῦ συνοδευτικοῦ πιττακίου, τόν Ὁμότιμο Καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Graz κ. Γρηγόριο Λαρεντζάκη γιά τήν προσφορά του στήν Θεολογική ἐπιστήμη καί στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μέ ἀφορμή τήν 75η ἐπέτειο τῶν γενεθλίων τοῦ τιμωμένου προσώπου.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἀπονομή Χρυσοῦ σταυροῦ στόν Ὁμότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Γρηγόριο Λαρεντζάκη

Ἑορτασμός τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων τῆς Αὐστρίας καί τῆς Ἑλλάδας στή Βιέννη καί τῆς ἐπετείου τοῦ ΟΧΙ στή Βουδαπέστη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων τῆς Αὐστρίας καί τῆς Ἑλλάδας στή Βιέννη καί τῆς ἐπετείου τοῦ ΟΧΙ...

Τήν 29ην Ὀκτωβρίου 2017 μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπου προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κύριος Ἀρσένιος πλαισιούμενος ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καί Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση κι ἕναν διάκονο, καί μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων τῆς Αὐστρίας καί τῆς Ἑλλάδας, τελέστηκε στόν Ἱ.Μ. Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη ἡ καθιερωμένη πανηγυρική Δοξολογία ἐπί τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ ἱστορικοῦ ἔπους τοῦ 1940.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων τῆς Αὐστρίας καί τῆς Ἑλλάδας στή Βιέννη καί τῆς ἐπετείου τοῦ ΟΧΙ...

Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἀγίου Δημητρίου στό Salzburg

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἀγίου Δημητρίου στό Salzburg

Τήν 26ην Ὀκτωβρίου 2017 ὁ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κύριος Ἀρσένιος, ἐπισκέφθηκε μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, ἀλλά καί τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων τῆς Αὐστρίας καί τῆς Ἑλλάδας τήν ἐνορία τοῦ Salzburg.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἀγίου Δημητρίου στό Salzburg

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στούς μεταπτυχιακούς φοιτητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κατά τόν Ὀκτώβριο 2017

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στούς μεταπτυχιακούς φοιτητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ...

Τήν Παρασκευή 20 Ὀκτωβρίου 2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κύριος Ἀρσένιος, ἐπισκέφθηκε τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. καί ὡμίλησε,εὐκαίρως ἐπικαίρως, στούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, ἀλλά καί στούς παρευρισκομένους Καθηγητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας περί τῆς σχέσεως τῆς Εὐρώπης μέ τήν Ὀρθοδοξία.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στούς μεταπτυχιακούς φοιτητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ...

Πανορθόδοξη συνάντηση τῆς ἐν Αὐστρίᾳ νεολαίας 2017

Διαβᾶστε περισσότερα: Πανορθόδοξη συνάντηση τῆς ἐν Αὐστρίᾳ νεολαίας 2017

Τό Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου 2017 ἔλαβε χώρα στό Κέντρο σπουδῶν Mater Salvatoris τῆς Βιέννης ἡ 6η στή σειρά πανορθόδοξη συνάντηση τῆς ἐν Αὐστρίᾳ νεολαίας μας μέ θέμα: „Ἐλευθερία καί ὑπευθυνότητα τῶν νέων στή σύγχρονη κοινωνία“, στήν ὁποία καί συμμετεῖχαν ἑκατοντάδες νέες καί νέοι ἀπό τά καθόλου κρατίδια τῆς Αὐστρίας. Καταρχάς, τελέστηκε στόν ρωμαιοκαθολικό ναό τοῦ Κέντρου σπουδῶν μαθητική θεία λειτουργία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κύριος Ἀρσένιος πλαισιούμενος ἀπό δεκάδες Κληρικούς ὅλων τῶν ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν παρουσίᾳ καί τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, ἀλλά καί τῶν Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς μαθητιώσας νεολαίας μας.

Διαβᾶστε περισσότερα: Πανορθόδοξη συνάντηση τῆς ἐν Αὐστρίᾳ νεολαίας 2017

Ἐπίσκεψη τῶν ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων στόν Ὁμοσπονδιακό Πρόεδρο τῆς Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη τῶν ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων στόν Ὁμοσπονδιακό...

Τήν 3η Ὀκτωβρίου, ἡμέρα Τρίτη, ἔ.ε. ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Αὐστρίας κ. Alexander Van der Bellen ὑποδέχθηκε στό προεδρικό Μέγαρο Hofburg στή Βιέννη, τούς ἐκπροσώπους τῶν ἀνεγνωρισμένων ἐν Αὐστρίᾳ ἐκκλησιῶν καί θρησκευτικῶν κοινοτήτων.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη τῶν ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων στόν Ὁμοσπονδιακό...

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Τοποθετήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle