Μήνυμα Χριστουγέννων 2018

α.α. 000192.181214

                                                                                                                ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2018

Πρὸς
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας

Ἀγαπητὰ μου παιδιά,

Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νὰ σταθοῦμε μπροστὰ στὴ Φάτνη καὶ νὰ γίνουμε ὅλοι μαζὶ καὶ ὁ καθένας προσωπικὰ προσκυνητὲς τοῦ Θείου Βρέφους, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ σαρκώθηκε ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸ Γένος τῶν ἀνθρώπων καὶ «ἐκένωσεν Ἑαυτόν» γιὰ νὰ σώσει τὸ πλάσμα Του, τὸν ἄνθρωπο.

Τὴν ἴδια ὥρα ἠχοῦν στ’ αὐτιά μας τὰ θεσπέσια τῆς ὑμνογραφίας λόγια, ποὺ μᾶς καλοῦν, ἀρχικά, μὲ τὸ «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί», νὰ ἔλθουμε καὶ νὰ δοῦμε. Νὰ γίνουμε, δηλαδή, κατ’ ἀρχὰς θεατὲς τοῦ Μυστηρίου χωρίς ὅμως νὰ μείνουμε στατικὰ στὴν κατάσταση αὐτή. Ἀμέσως μετὰ ὁ ψαλμωδὸς μᾶς προσκαλεῖ γλαφυρά, λέγοντας «ἀκολουθήσωμεν λοιπόν». Μᾶς προτρέπει ὅλους ὄχι νὰ μείνουμε δίπλα ἀπὸ τὸ Μυστήριο, ἀλλὰ νὰ γίνουμε μέτοχοι σ’αὐτό: νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν φωτεινὸ ἀστέρα, νὰ φωτίσουμε τὴ ζωή μας, νὰ ἀλλάξουμε τὴ σκέψη μας, νὰ δώσουμε νόημα στὴν κάθε ἡμέρα μας, νὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τῆς δωρεᾶς, τὸν πλοῦτο τῆς εὐεργεσίας τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ ἀτέλειωτη ἀγάπη Του πρὸςτὸν ἄνθρωπο.

Μέσα σὲ τοῦτο τὸ πλαίσιο, ἡ Ἐκκλησία μας, προτρέπει ὅλους ἐμᾶς νὰ μὴν περιορισθοῦμε σὲ αὐτὸ ποὺ φαίνεται, ἀλλὰ νὰ εἰσχωρήσουμε σὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι τὰ Χριστούγεννα. Νὰ αἰσθανθοῦμε τὰ Χριστούγεννα ὡς ἕνα μοναδικὸ δῶρο τοῦ Οὐρανοῦ στὴ Γῆ καὶ νὰ τὰ βιώσουμε ὡς ἕνα προσωπικὸ γεγονὸς ποὺ ἔρχεται νὰ ἀνακαινίσει τὴ ζωή μας.

Δὲν δίνουν νόημα στὰ Χριστούγεννα τὰ στολίδια καὶ τὰ δῶρα. Αὐτὰ σὲ λίγες μέρες θὰ τελειώσουν καὶ θὰ τὰ περιμένουμε τὴν ἑπόμενη χρονιά. Τὸ μέγα ὅμως δῶρο τῶν Χριστουγέννων, δηλαδὴ ὁ ἴδιος ὁ Σαρκωμένος Χριστός, δὲν μένει μαζί μας μόνο γιὰ μιὰ ἡμέρα. Ἦλθε γιὰ νὰ εἶναι μαζί μας διαρκῶς, μέσα στὴ Θεία Εὐχαριστία, μέσα στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, μέσα στὰ Ἱερὰ Μυστήρια, μέσα στὴ Χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἐφέτος, ἀπευθύνομαι πατρικὰ πρὸς ὅλους ἐσᾶς, τὰ εὐλογημένα πνευματικὰ παιδιὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ προσπαθήσουμε ὅλοι νὰ βιώσουμε τὰ Χριστούγεννα ἀληθινά, ἐσωτερικά, πνευματικὰ καὶ αἰώνια. Νὰ κρατήσουμε στὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ ποὺ κενώνεται, σαρκώνεται γιὰ νὰ μᾶς ἀποκαταστήσει στὴν πρώτη μας ὀμορφιά, στὸ μεγαλεῖο τῆς δόξας Του. Νὰ κατανοήσουμε ὅτι ὁ Σαρκωθεὶς Θεὸς μᾶς φανερώνει τὸν ἀληθινὸ τρόπο νὰ ζοῦμε: μέσα ἀπὸ τὴν ἀγαπητικὴ προσφορὰ καὶ τὴν ἑκούσια κένωση. Μᾶς μαθαίνει νὰ ζοῦμε μὲ τὸν ἄλλο καὶ γιὰ τὸν ἄλλο.

Σᾶς παρακαλῶ αὐτὸ τὸ οὐράνιο δῶρο νὰ τὸ κρατήσουμε. Νὰ τὸ ἀξιολογήσουμε. Νὰ τὸ κατανοήσουμε καὶ νὰ τὸ ζήσουμε ἀληθινά. Ὄχι μόνο μιὰ ἡμέρα, ἀλλὰ κάθε ἡμέρα καὶ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας. Στὰ εὔκολα καὶ στὰ χαροποιά, κυρίως ὅμως στὰ δύσκολα καὶ στὰ λυπηρά. Νὰ θυμόμαστε ὅτι δὲν εἴμαστε μόνοι μας, ἀλλὰ «θείας γεγόναμεν κοινωνοὶ φύσεως», δηλαδὴ μετέχομε καὶ κοινωνοῦμε ὡς πρὸσωπα μὲ τὸν ἴδιο τὸν Θεό μας, ὄχι ἐπετειακὰ καὶ περιστασιακά, ἀλλὰ αἰώνια καὶ ἀτελεύτητα.

Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις, σᾶς εὔχομαι ἐγκάρδια νὰ διέλθετε μὲ πνευματικὴ χαρὰ τὶς εὐλογημένες ἡμέρες τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καὶ νὰ ἀξιωθοῦμενὰ εἰσέλθομε αἰσίως στὸ ἐπὶ θύραις νέο ἔτος 2019,τὸ ὁποῖο καλούμαστε νὰ πλουτίσουμε μὲ καρποὺς καὶ ἔργα ἀγάπης καὶ καταλλαγῆς, κυρίως ὅμως μὲ πνευματικὴ καρποφορία, ποὺ κάνει πιὸ ὄμορφες καὶ εὐρύχωρες τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ὁλόθερμες εὐχές

† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


23.02.2020: Sonntag des Fleischverzichts

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle