Ἱστορία

Ἀρχιερεῖς

1963-1991: Μητροπολίτης Χρυσόστομος
1991-2011: Μητροπολίτης Μιχαήλ
2011 καί ἑξῆς: Μητροπολίτης Ἀρσένιος

Κύριοι σταθμοί:

15.4.1924.

Ἵδρυσις τῆς Ἐξαρχίας Κεντρῴας Εὐρώπης (Αὐστρία, Οὑγγαρία, Ἰταλία) ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ πρῶτον καὶ μοναδικὸν Ποιμενάρχην τὸν ἀπὸ Καστορίας Μητροπολίτην Ἀμασείας Γερμανὸν Καραβαγγέλην, μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ὁποίου (11.2.1935) καταργεῖται ἡ Ἐπαρχία αὕτη καὶ ἐπανέρχεται εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θυατείρων.

17.2.1963.

Ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καὶ Ἰταλίας ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

6.11.1963.

Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Αὐστρίας τοῦ ἀπὸ Θερμῶν Χρυσοστόμου.

14.7.1967.

Ἀναγνώρισις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας ὡς Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου δι’ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου 229/23.6.1967, δημοσιευθέντος εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. 54 φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

22.10.1991.

Ἐκλογὴ παμψηφεὶ εἰς διαδοχὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου Α΄ τοῦ ἀπὸ Χαλκηδόνος κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄.

5.11.1991.

Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης, εἰς διαδοχὴν τοῦ οἰκείᾳ βουλήσῃ ἀποχωρήσαντος Μητροπολίτου Χρυσοστόμου, τοῦ ἀπὸ Χριστουπόλεως Μιχαήλ.

2.4.1995.

Ἡ πρὸς τὸν Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Αὐστρίας Χρυσοστόμου Τσίτερ.

19.9.1995.

Ἀναγνώρισις τῆς ἐν Οὑγγαρίᾳ Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς ἐπισήμου Ἐκκλησιαστικοῦ Ὀργανισμοῦ, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως - Ὀρθόδοξος Ἐξαρχία Οὑγγαρίας» διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7 RK 61.190/9/51-19.9.1995 ἀποφάσεως τοῦ Δικαστηρίου Βουδαπέστης.

19.5.1996.

Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Μπελογιάννη Οὑγγαρίας, ἀνεγερθέντος διὰ φιλογενοῦς δωρεᾶς εὐσεβοῦς τέκνου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Δαφέρμου, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας.

19.10.1999.

Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ εἰς Αὐστρίαν.

18.-22.8.2000.

Ἐπίσημος Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ εἰς τὴν Ἐξαρχίαν Οὑγγαρίας, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς χιλιετηρίδος τῆς συστάσεως τοῦ Οὑγγρικοῦ Κράτους.

24.-27.4.2001.

Δευτέρα ἐπίσημος ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ εἰς τὴν Ἐξαρχίαν Οὑγγαρίας, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς του ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας ἐτιμήθη διὰ τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῆς Ἀξίας τῆς Οὑγγρικῆς Δημοκρατίας, ἀνεκηρύχθη Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Πάτσμαν Βουδαπέστης καὶ ἐτέλεσε τὰ ἐγκαίνια τῶν Γραφείων τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας καὶ τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Βασιλέως Στεφάνου.

16.-22.6.2004.

Ἐπίσημος Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Αὐστρίας, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Αὐστριακῆς Κυβερνήσεως ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 200ετηρίδος τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεως Αὐτοῦ, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐτιμήθη διὰ τοῦ χρυσοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῆς Ἀξίας καὶ συνηντήθη μετὰ τῆς πολιτικῆς καὶ πολιτειακῆς ἡγεσίας τῆς Αὐστρίας, ὡς καὶ μετὰ τῆς Ὁμογενείας καὶ τοῦ ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

14.-18.11.2005.

Ἐπίσημος Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ εἰς Βιέννην, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Καγκελαρίου καὶ Ὁμιλία εἰς τὸ ὑπὸ τῆς Αὐστριακῆς Κυβερνήσεως διοργανωθὲν Διεθνὲς Διαθρησκειακὸν Συνέδριον, μὲ θέμα: «Islam in a pluralistic World». Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης συνηντήθη μετὰ τῶν κυβερνητικῶν, πολιτικῶν καὶ πολιτειακῶν παραγόντων, ὡς καὶ μετὰ τῆς Ὁμογενείας.

12.-16.3.2007.

Ἐπίσημος Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ εἰς Βιέννην, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἱδρύματος Communio et Progressio, προκειμένου νὰ παραλάβῃτὸ ἀπονεμηθὲν Αὐτῷ Βραβεῖον Kardinal Franz König, εἰς εἰδικὴν μεγαλειώδη τελετὴν ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεώς Του, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης συνηντήθη μετὰ τῆς πολιτειακῆς ἡγεσίας τῆς Αὐστρίας, μετὰ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐπισκοπικῆς Συνόδου, μετὰ τοῦ Ἀποστολικοῦ Νουντσίου καὶ μελῶν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος, ὡς καὶ μετὰ τῆς Ὁμογενείας, ἐπεσκέφθη δὲ καὶ τὸ Αὐστριακὸν Θεομητορικὸν Προσκύνημα Mariazell.

18.10.2011.

Ἡ πρὸς τὸν Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μιχαὴλ Στάϊκου.

3.11.2011, 30.11.2011, 4.12.2011.

Ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ νέος Μητροπολίτης Αὐστρίας, ὑπέρτιμος καὶ ἔξαρχος Οὐγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος Καρδαμάκης. Ἡ χειροτονία ἐτελέσθη τὴν 30ὴν Νοεμβρίου 2011 εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Ναὸν ὑπὸ τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἡ ἐνθρόνησις ἐγένετο τὴν 4ην Δεκεμβρίου 2011 εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν Βιέννῃ ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

8.-11.12.2011.

Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Βιέννην. Τὴν Κυριακὴν 11.12.2011 ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν καὶ ηὐλόγησε τὸ ἐκκλησίασμα.

25.-28.11.2012.

Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Βιέννην. Προσκεκλημένος τῆς Αὐστριακῆς Κυβερνήσεως, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὡμίλησε εἰς τὰς ἐκδηλώσεις ἐπὶ τοῖς ἐγκαινίοις Διαθρησκευτικοῦ Κέντρου.

1.7.-30.10.2013.

Ἀνεκαινίσθη ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης καί ὁ δόμος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας.

21.-24.11.2013.

Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Βιέννην, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν παρουσίας καὶ μαρτυρίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐγκαινίων τῶν ἀνακαινισθέντων χώρων τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης καὶ τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως. Τὸ Σάββατον 23.11.2013 ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης παρέστη εἰς κοντσέρτο κλασσικῆς μουσικῆς παρατεθὲν εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τὴν Κυριακὴν 24.11.2013 ἐχοροστάτησεν εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ ηὐλόγησε τὸ ἐκκλησίασμα.

7-11.11.2014.

Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Ι εἰς Αὐστρίαν.

7.11.2014.

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπὲρ τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως καὶ τῶν θυμάτων τῆς θρησκευτικῆς βίας εἰς Carnuntum.

8.11.2014.

Ἡ Α.Θ.Π., μετὰ τῆς συνοδείας Αὐτῆς, παρέστη εἰς τὴν προσευχὴν ἐπὶ τῇ ἑορταζομένῃ ἐπετείῳ τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente, μεθ᾽ ἣν ἐγένετο ἐπίσημος ἑόρτιος ἐκδήλωσις ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Βιέννης, ὅπου ὁ Παναγιώτατος ἦτο ὁ κύριος ὁμιλητής.

9.11.2014.

Πατριαρχικὴ Χοροστασία εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀλφόνσου εἰς Leoben. Ἐπίσημος παραχώρησις τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπὸ τοῦ Τάγματος τῶν Redemptoristen. Tὰς κλεῖδας παρέλαβε ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 10.11.2014. Ἡ Α.Θ.Π. παρέστη εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου. Λειτουργοῦντος τοῦ ἑορτάζοντος Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τὸν ὁποῖον προσεφώνησε καὶ συνεχάρη, εὐλογήσας Αὐτὸν καὶ τὸ ἐκκλησίασμα. Τὸ ἀπόγευμα μετέβη εἰς τὴν περιοχὴν Sankt Andrä am Zicksee ὅπου ἐπεσκέφθη τὸ δωρηθὲν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Αὐστρίας ἀγροτεμάχιον ὑπὸ τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ τῆς Ἐπισκοπῆς Eisenstadt, πρὸς ἵδρυσιν Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς. 11.11.2014. Ἡ Α.Θ.Π. παρευρέθη εἰς τὴν πανηγυρικὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Eisenstadt Ρωμαιοκαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου ἐπί τῇ ἀγομένῃ μνήμῃ αὐτοῦ, ὁμιλήσας ἐπισήμως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ παρέλαβε ἐπισήμως τὸ Πιτάκιον παραχωρήσεως τοῦ ἀγροτεμαχίου διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Συγχαρητήριον ἐπιστολὴν διὰ τὸ γεγονὸς ἀπέστειλεν ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης ὁ Πάπας Φραγκίσκος.

12.07.2015.

Ἱδρύεται, δι’ ἀποφάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, ἡ πρώτη ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθόδοξος Ἱερὰ Μονὴ ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Σκέπης καὶ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Οἱ πατέρες μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἱερομόναχον Παΐσιον Jung, ἐγκαθίστανται προσωρινῶς εἰς τὸ Weiden am See. 10.10.2015. Τέλεσις ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Σχήματος ὑπὸ τοῦ ἱερομονάχου Παϊσίου Jung εἰς τὸ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Σκέπης εἰς Weiden am See.

11.10.2015.

Προχειρίσθη ὁ ἱερομόναχος Παΐσιος Jung εἰς ἀρχιμανδρίτην καὶ ἐπεδόθη εἰς αὐτὸν ἡ ἡγουμενικὴ βακτηρία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀρσενίου.

 23-24.4.2016.

Ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς Βιέννην ἐπὶ τῇ τελετῇ τῶν θυρανοιξίων τοῦ ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
21
28
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


25. Juli 2021: Fünfter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle