Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Βιέννη
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὸ Graz
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ τῆς Βιέννης
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης εἰς τὸ Sankt Andrä am Zicksee
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς τὸ Σχολεῖον τῆς Ἐξαρχίας εἰς Keszthely Οὑγγαρίας

Δήλωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας γιὰ τὸ δημοψήφισμα ἔναντι τῶν «Ἐκκλησιαστικῶν Προνομίων»

Σχετικῶς πρὸς τὴν συλλογὴ ὑπογραφῶν, ἡ ὁποία -σύμφωνα μὲ τοὺς θιασῶτες της- στρέφεται κατὰ «’Εκκλησιαστικῶν Προνομίων», ποὺ ἀπολαμβάνουν οἱ “Εκκλησίες καὶ οἱ ἀνεγνωρισμένες θρησκευτικὲς κοινότητες στὴ χώρα, ἐπισημαίνεται ὅτι αὐτὲς εἶναι μακρὰν ὁ μεγαλύτερος κοινωνικὸς πάροχος στὴν Αὐστρία. Τὸ status, ποὺ ἔχει καθιερωθεῖ γιὰ τὶς Ἐκκλησίες καὶ τὶς θρησκευτικὲς κοινότητες παρουσιάζεται μὲ σειρὰ διαστρεβλώσεων καὶ κυρίως,  ὅπως ἀρκετοὶ εἰδικοὶ ἐπισημαίνουν, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν ἐσφαλμένα ἢ ἐσφαλμένως νοούμενα δεδομένα. Ἡ Εὐρώπη σήμερα ταλανίζεται μὲ πολιειδεὶς κρίσεις, οἱ ὁποῖες δὲν στρέφονται μόνον ἔναντι κάποιου οἰκονομικοῦ θεσμοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Εὐαγγελίου του Χριστοῦ καὶ τῆς φιλανθρωπίας του.

Κατ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια αὐτὴ ἡ συλλογὴ ὑπογραφῶν  δὲν εἶναι  κάποια πρωτοβουλία γιὰ τὴ μέριμνα ἴσης ἀντιμετώπισης διαφόρων θεσμῶν, ἀλλὰ μία κίνηση, ποὺ τίθεται ἐνάντια σὲ ἐκείνη τὴ συνδρομὴ στὸν πλησίον, ποὺ ἀντλεῖ τὴ δύναμή της ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Χριστὸς ἦλθε γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὴ γῆ, ἀποτελεῖ μία πραγματικότητα ποὺ βρίσκει τὴν ἐφαρμογή της στὶς διάφορες ἀνθρωπιστικὲς δράσεις ἀπὸ τὶς διάφορες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες σὲ κάθε τόπο. Εἶναι μία δραστηριότητα, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐπέδειξε νήφων τοὺς πόδας τῶν Ἀποστόλων του, καὶ ἐν τέλει ἡ ἐγγενὴς ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ συνδράμει τὸν πλησίον του, ποὺ βρίσκεται σὲ ἀνάγκη. Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀποτελεῖ πανανθρώπινο δικαίωμα, ἕνα δικαίωμα ποὺ ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ ἐπιχειρεῖ ὄχι μόνον νὰ προσβάλλει, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπομονώσει. Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι μία θρησκεία τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς Ἀγάπης, πάντοτε μάχεται γιὰ δικαιοσύνη καὶ ὑπηρετεῖ τὸν κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ θρησκεία προέλευση ἢ καταγωγή. Ὁ Χριστὸς ἔδωσε τὴν αγάπη Του, ὥστε νὰ τὴν διοχετεύσουμε μὲ τὴ σειρά μας στὸν  πάσχοντα πλησίον μας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ εἰκόνα Ἐκείνου.

Ὅπως ἀναφέραμε καὶ ἀνωτέρω, ἀρκετοὶ ἀνεξάρτητοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία εἰδικοὶ ἐπεσήμαναν ἤδη, ὅτι ὁ συχνὰ χρησιμοποιούμενος ὅρος «Προνόμια» εἶναι ἐσφαλμένος, καθὼς πρόκειται γιὰ τὴν φορολογικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνακούφιση τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἀναγνωρισμένων θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ποὺ προσφέρουν αὐτὸ τὸ κοινωνικὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ ἔργο. Πέραν τούτων θὰ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ἡ σπουδαιότητα τοῦ πολιτιστικοῦ αὐτοῦ φορέα τῆς χώρας. Τὸ κράτος καὶ ἡ κοινωνία ἔχουν μόνον νὰ χάσουν, ἂν αὐτὴ ἡ κίνηση ἐπιτύχει τοὺς στόχους της, νὰ ἰσχύσουν οἱ ἀπαιτήσεις της. Ὅλοι οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας θὰ πρέπει νὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες.

Παγκοσμίως ἀντιμετωπίζεται ἡ δράση τῶν διαφόρων Ἐκκλησιῶν ὡς μία εὐπρόσδεκτος βοήθεια, ἡ ὁποία  προσφέρεται σὲ πάρα πολλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ζοῦν σὲ ὁριακὲς καταστάσεις, σὲ χῶρες ποὺ μαστίζονται ἀπὸ τὴν κρίση. Τὰ κράτη δὲν θὰ μποροῦσαν μόνα νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς ἀπαραίτητες ἀνάγκες. Ἡ πρωτοβουλία ἀγνοεῖ κατάφορα αὐτὸ τὸ γεγονός. Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις παρατηρήθηκε ἤδη καὶ ἀποτυπώθηκε, σὲ ποιά ἔκταση ἀπασχολοῦνται ἐθελοντὲς παρακινημένοι ἀπὸ τὴν πίστη τους καὶ πόσα σχολεῖα, νοσοκομεῖα καὶ ἄλλα ἰδρύματα τίθεται στὴ διάθεση τῶν πάσχοντων συνανθρώπων μας καὶ συντηροῦνται ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες.

Παρὰ τὴν ἔνδεια προσπαθεῖ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κατὰ τὸ ρῆμα τοῦ Εὐαγγελίου νὰ σταθεῖ δίπλα στὸν ἔσχατο ἀδελφό. Αὐτὸς εἶναι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας, τόσο στὰ ὀρθόδοξα κράτη, ὅσο καὶ στὴ διασπορά, ὅπου τὰ μέσα, ποὺ ἡ “Εκκλησία διαθέτει, παραλλάσσονται. Προσπαθεῖ, κατὰ τὸ δυνατόν, νὰ συνδράμει κάθε ἄνθρωπο, τοῦ ὁποίου ἀσθενοῦν οἱ προοπτικὲς καὶ οἱ δυνάμεις, καὶ νὰ καταπραΰνει τὸν πόνο.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
23
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


24. September 2023: Erster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Graz, Leoben καὶ Klagenfurt

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle