Εἴμεθα μία Ἐκκλησία, νὰ μὴν συμπεριφερόμεθα ὡς ὁμοσπονδία Ἐκκλησιῶν.

640710699.jpg

Πολλὰ μηνύματα ἀπεύθυναν οἱ ἐπικεφαλεῖς τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν κατὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου σὲ διάφορους παραλῆπτες. Ὁ Παναγιώτατος πληροφόρησε τὴν Σύνοδο γιὰ τὴν ἀκύρωση τῶν Πατριαρχεῖων Ἀντιοχείας καὶ Μόσχας. Τὰ Πατριαρχεῖα Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας δὲν ἔδωσαν κάποια ἀνταπόκριση μέχρι ὥρας. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπέπληξε τοὺς ἀπόντες καὶ ὑπενθύμισε ὅτι στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἀποδέχθησαν τὶς συνόδους ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

«Ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι ἡμέρα ἑνότητος, καθὼς εἴμεθα ὅλοι ἡνωμένοι ἐν τῇ πίστει καὶ ἐν τοῖς μυστηρίοις», τόνισε ὁ Παναγιώτατος κατὰ τὴ θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μηνᾶ στὸ Ἡράκλειο. «Ἐντὸς τῆς διαφορετικότητός μας, ἑκάστη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἕκαστος ὀρθόδοξος πιστός, εἴμεθα ἡνωμένοι εἰς ἓν σῶμα, ἕκαστος μὲ τὰ ἰδικά του χαρίσματα, διὰ τὰ ὁποῖα δὲν πρέπει νὰ ὑποβλέπωμεν τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ νὰ χαιρώμεθα ὡς νὰ εἶναι ἰδικά μας: «Ὅν ὁ ἀδελφός μου κτᾶται θησαυρόν ... κἀγώ ἔχω». Παράλληλα ἀνέφερε ὁ Παναγιώτατος, «ἡ στρατευομένη ἐν τῷ κόσμῳ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συνεχίζει ἀεννάως τὸ ὑπερῶον τῆς Πεντηκοστῆς, ποὺ εἶναι αἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι μας, τὰς ὁποίας ἐκπροσωποῦμεν σήμερον πάντες ἡμεῖς, ἀδελφοὶ τιμιώτατοι (…) Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑνότης μας δὲν ἀποτελεῖ ὁμοσπονδιακήν τινα μορφήν, οὔτε πηγάζει ἀπὸ τὴν συσπείρωσιν πέριξ κάποιου ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἡμεῖς εἰς τὴν Ἀνατολὴν δὲν ἔχομεν Πάπαν. Ἡ ἑνότης μας πηγάζει καὶ ὁλοκληροῦται ἀπὸ τὴν κοινὴν πίστιν μας, ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὴν σωτηρίαν, μὲ τὴν αἰώνιον ζωήν.»

160622 4Στὸ ἴδιο πνεῦμα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πολωνίας Σάββας ἀνέφερε: «Ὀφείλουμε νὰ ἐργασθοῦμε ὑπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο καὶ ὄχι ὑπὸ τὸ πνεῦμα τὸ ἀνθρώπινο, ἄλλωστε αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, πὼς εἶμαστε μία ἀδιαίρετη Ἐκκλησία». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπς Πολωνίας ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του, ὅτι ἡ Καθολικότητα καὶ ἡ Συνοδικότητα τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτέλεσε ἀντικείμενο διαπραγμάτευσης ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἐπικεφαλεῖς τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιὴλ ἀνέφερε ὅτι οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες ἐκφράζουν φυσικὲς τὶς δικές τους Ἀποστολικὲς ἐλευθερίες, καὶ φυσικὰ σὲ ὅτι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὰ ζητήματα Συνοδικότητος καὶ τῆς Συνοδικῆς φύσης τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Θὰ πρέπει ὅλοι πάντοτε νὰ ἐκφράζουν τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας… στόχος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ προσπάθεια νὰ φθάσουμε στὴν αἰωνιότητα μέσω τῆς ἀγάπης».

160622 5Ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος ἀπεύθυνε χαιρετισμὸ στὸ ὄνομα τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Σερβίας πρὸς τὴν εὐλογημένη σύναξη, διὰ τῆς ὁποίας ἐκπληρώνονται οἱ προσδοκίες πολλῶν δεκαετιῶν, δηλαδὴ τῆς σύγκλίσεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου». Ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος ἀνέφερε στὴ συνέχεια: «Ἠ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴ Σερβνία χαίρει γιὰ τὴν Σύνοδο, διὰ τῆς ὁποίας διακηρύσσεται ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Παρόμοια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος τόνισε τὸ γεγονός, ὅτι ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος προϋποθέτει τὴν θυσία τῶν ἰδίων συμφερόντων, τῶν ἰδίων ἐπιδιώξεων καὶ τῶν προσωπικῶν στόχων, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ διακήρυξη τῆς ἑνότητας καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποφευχθεῖ κάθε ἐμπόδιο καὶ κάθε δικαιολογία, ποὺ τείνει νὰ μετατρέψει τὴ συνοδικότητα σὲ κοινοβουλευτισμό.

Οἱ Ἐπικεφαλεῖς τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν συλλειτούργησαν τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ἑπομένη καὶ συμμετεῖχαν στὸ κοινὸ ποτήριο, ὥστε νὰ ἔχουν αἴσια ἔκβαση οἱ συνεδριάσεις.

160622 6 160622 2

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle