Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821

Τὴν Β´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ἐ.ἔ. ἑορτάσθηκε ἐφέτος στὴ Βιέννη ἡ Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, πλαισιούμενος ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση καὶ τοῦ Ἱερομονάχου Ἀρσενίου Βουβίδη, παρουσίᾳ τῆς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος στὴν Αὐστρία Αἰκατερίνης Κόϊκα, τῆς Πρέσβεως τῆς Κύπρου στὴν Αὐστρία Ἕλενας Ράφτη, ἐκπροσώπων τῶν Προξενικῶν μας ἀρχῶν, Ὀφφικιαλίων τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἀρκετῶν πιστῶν. Στὴν τιμητικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση τηρήθηκαν τὰ προβλεπόμενα κατὰ τῆς διασπορᾶς τοῦ Κορωνοϊοῦ μέτρα.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821

Σχολικὴ Ἑορτὴ γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Σχολικὴ Ἑορτὴ γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου

Κάθε χρόνο ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης ἑορτάζει μὲ λαμπρότητα τὴν ἡμέρα μνήμης τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνεγερσίας. Ἐφέτος, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων ἐπιβεβλημένων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ συγκεντρωθοῦν ὅλοι μαζὶ οἱ μαθητὲς καὶ νὰ τιμήσουν τὴ μεγάλη αὐτὴ ἐπέτειο τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης συμμετέχοντας στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλωσεις γιὰ τὴ συμπλήρωση 200 χρόνων  ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀνεξαρτησία (1821-2021), φιλοτέχνησε μιὰ ἐπίκαιρη ταινία μικροῦ μήκους (Video), ἐμφανιζόμενη στὸν παρόντα σύνδεσμο.

200 Χρόνια Ελληνικής Επαναστάσεως

Διαβᾶστε περισσότερα: 200 Χρόνια Ελληνικής Επαναστάσεως

Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνεγερσία γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ (25 Μαρτίου 1821- 25 Μαρτίου 2021), ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας καὶ ἡ Ἐλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης φιλοτέχνησαν μιὰ ἐπικαιρη δεκάλεπτη ταινία μικροῦ μήκους.

Στὴν ταινἰα αὐτὴ γίνεται μνεία τῶν ἑλλήνων Κληρικῶν, Ποιητῶν καὶ Λογίων τῆς Βιέννης. Ἡ κοσμόπολις Βιέννη ὑπῆρξε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θρησκευτικὰ καὶ πολιτιστικὰ κέντρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Διασπορᾶς. Ἀπὸ τὴ Βιέννη ὑποστηρίχθηκε καὶ ἐνισχύθηκε σημαντικὰ ὁ ἀπελευθερωτικὸς ἀγῶνας τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ταινία μὲ εἰκόνες καί λόγια φέρνει στὴ μνήμη μας τοὺς ἥρωες τῆς Ἐξεγέρσεως τοῦ 1821 καὶ ὅλους τοὺς Μάρτυρες ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἁγία Πίστη στὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐλευθερία τῆς ἀγαπημένης τους πατρίδος Ἑλλάδος. Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τους.

Θὰ βρεῖτε τὴν σχετικὴ ταινία ἐδῶ.

Οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Τὸ λειτουργικὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἔχει ὡς ἑξῆς.

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη καὶ Πέμπτη διαβάζομε τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τὴν πρώτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, μαζὶ μὲ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο διαβάζομε καὶ τμήματα τοῦ Μεγάλου Κανόνος (Ποίημα Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης): "Βοηθὸς καὶ σκεπαστής ...", προτάσσοντας σὲ κάθε Τροπάριον τὸ στίχο· "Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλεησόν με."
Τὴν Παρασκευὴ τῶν Α΄, Β΄, Γ΄καὶ Δ΄Ἑβδομάδων τῶν Νηστειῶν τελεῖται ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τὴν Παρασκευὴ τῆς Ε΄Ἑβδομάδος ἡ ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὑμνου.
Τὴν Πέμπτη τῆς Ε΄Ἑβδομάδος ψάλλεται ὁλόκληρη ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος.

Λόγος Κατηχητήριος τῆς Α.Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Διαβᾶστε περισσότερα: Λόγος Κατηχητήριος τῆς Α.Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς...

Ἡ Α.Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπηύθυνε πρὸς τοὺς πιστοὺς Λόγο Κατηχητήριο γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή . Κάθε Χριστιανὸς καλεῖται ἀπὸ τὸν Κύριο, ἀναφέρει ὁ Πατριάρχης, νὰ σηκώσει τὸν σταυρό του γνωρίζοντας ὅμως ὅτι «ὁ Κύριός ἐστιν ὁ σώζων» καὶ ὄχι ἡ ἄρσις τοῦ δικοῦ μας σταυροῦ, διότι μόνον «ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ «κρίσις τοῦ κόσμου», καὶ συγχρόνως ἡ ὑπόσχεση ὅτι τὸ κακό, σὲ ὅλες τὶς μορφές του, δὲν ἔχει τὸν τελευταῖο λόγον στὴν ἱστορία». Ὁ Χριστός, τονίζει, ἐνδυναμώνει τὸν ἀγῶνα μας καὶ διὰ τοῦ Σταυροῦ ὁδηγούμεθα στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Τό «σαρακοστιανό κλῖμα» δέν εἶναι καταθλιπτικό, ἀλλά ἀτμόσφαιρα χαρᾶς.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, περίοδος σταυροαναστάσιμη, βιώνεται ὡς ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ἐγκλωβισμὸ στὰ κοσμικά. Ἡ χαρὰ ποὺ ἦλθε στὸν κόσμο μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου μένει πεπληρωμένη στὸν καθένα μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, μὲ τὴ θυσιαστικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον καὶ τὴν «φροντίδα» γιὰ ὅλη τὴν κτίση. Καλούμεθα λοιπὸν νὰ ἀπαντήσωμε «Ναί», στὸν Λυτρωτὴ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους «ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου». Ἐκεῖνος μᾶς ἀνοίγει τὴν ὁδὸ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως καὶ ἡ πίστη εἶναι ἡ ἀπάντηση στὴν φιλάνθρωπο συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ.

Ἀναφερόμενος στὰ μέσα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὑποδεικνύει γιὰ «νά νοηματοδοτήσωμεν τήν καραντίναν ποὺ βιώνομεν λόγῳ τοῦ κορωνοϊοῦ», τὴ νηστεία, τὴν συγχώρηση καὶ τὴν ταπείνωση, ὁ Οἰκουμενικὸς Ποιμένας παροτρύνει στὴ χρήση τους μὲ εἰλικρινῆ διάθεση καὶ διάκριση, χωρὶς προβολὴ προσωπικῆς «καθαρότητος» καὶ «κλειστῆς πνευματικότητος».

Κλείνοντας τὸν Κατηχητήριο Λόγο του ἡ Α.Θ. Π. ὁ Πατριάρχης εὔχεται τὴν ὁριστικὴ ὑπέρβαση τῆς πανδημίας καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν συνεπειῶν της. Ζητεῖ ἐπίσης τὶς δεήσεις τοῦ ποιμνίου, γιὰ τὴν, « μετὰ ἀπὸ ἐπὶ μία πεντηκονταετίαν ... ἀδίκως, ἐπιβληθεῖσαν σιωπήν», ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Κατηχητηρίου Λόγου τῆς Α.Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2021)  ἔχει ὡς ἑξῆς.

 

Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου

Μὲ βυζαντινὴ κατάνυξη καὶ λαμπρότητα ἔλαβε χώρα τὴν 11η Μαρτίου 2021 στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βενετίας ἡ τελετὴ ἐνθρονίσεως, ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσἐνιο, ἀντιπρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,τοῦ νέου Ποιμενάρχου τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου, παρουσίᾳ ἐκκλησιαστικῶν, πολιτικῶν καί διπλωματικῶν ἀρχῶν, ἀλλά καί πιστῶν τηρουμένων τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων προστασίας τῆς ὑγείας.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ἀπρίλιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
11
Ημερομηνία : 11/4/2021
24
Previous MonthNext Month
Ἀπρίλιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


11. April 2021: Vierter Fastensonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle