Α΄ Ἱερατική Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας τῆς Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης στή Βιέννη

744836649.jpg

Τό πρωΐ τῆς 25ης Νοεμβρίου 2017 συνεκλήθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, ἡ Α΄ στά χρονικά Γενική Ἱερατική Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γιά τό τρέχον ἐκκλησιαστικό ἔτος στή Βιέννη.
Προηγουμένως τελέστηκε ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου Λαρεντζάκη, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας ἐνδόξου καί πανσόφου Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, συμπροσευχομένου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης, Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Μακεδονίας κ. Παύλου, ὁ ὁποῖος, εὐγενικῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὑπῆρξε ὁ κεντρικός ὁμιλητής τῆς ὡς ἄνω Συνάξεως, στήν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ καθόλου Κληρικοί καί Μοναχοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, ἀναφέρθηκε στή σύγχρονη ἀποστολή τῶν Ἱερέων, ἡ ὁποία βεβαίως, ὅπως τόνισε, ἐξαντλεῖται μόνον μέσα στά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἱερατική των διακονία πηγάζει ἀπό τήν ἀδιάλυτη σχέση καί ἑνότητα ἑκάστου Ἱερέως μέ τόν Κύριό μας, καί ἡ ἀποστολή των δέν μπορεῖ παρά νά ἀποτελεῖ τήν συνέχεια τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας πρός κάθε ἄνθρωπο. Αὐτή ἡ ἀγάπη μάλιστα εἶναι ἡ προϋπόθεση τοῦ δικαιώματος τῆς τέλεσης τῶν ἱερῶν Μυστηρίων ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἱερέως. Ἀκόμη, ἡ ὡς ἄνω ἀγάπη πρέπει νά εἶναι καί τό γνώρισμα τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Κληρικῶν μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ αὐτή ἔχει ὡς κέντρο τόν Ἰησοῦ Χριστό, γεγονός πού γίνεται ἄλλωστε ἐμφανές κι ἀπό τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας μέ τά χαρακτηριστικά λόγια: „Ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν. Καί ἔστι καί ἔσται“, τά ὁποῖα καί βεβαιώνουν τήν πραγματικότητα τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἀνάμεσά μας. Ἡ ἀπώλεια τοῦ στοιχείου τῆς ἀγάπης ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἱερέως ἔναντι τῶν συλλειτουργῶν του, ἀλλά καί τῶν συνανθρώπων του γενικότερα, τήν ὁποία πρῶτος ὁ Θεός ἐπέδειξε κατά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου, μπορεῖ νά ἀποτελέσει τήν αἰτία ἀκύρωσης τοῦ δοθέντος θείου χαρίσματος τῆς εἰδικῆς Ἱερωσύνης. Στή συνάφεια αὐτή, ἐν συνεχείᾳ, σημείωσε ὅτι ὁ Ἱερεύς δέν εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Κυρίου μας στή γῆ, παρά τήν ἐπικρατοῦσα ἀντίληψη, ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἴδιος ἀεί παρών. Ὁ Ἱερεύς ἀποτελεῖ τουναντίον, ὁρατό σημεῖο τῆς συνεχοῦς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας στόν κόσμο καί ὡς ἐκ τούτου μάλιστα ὑποχρεοῦται νά ἀντανακλᾶ συνεχῶς τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν κόσμο, στά πρόσωπα πού Ἐκεῖνος τοῦ ἔχει ἐμπιστευθεῖ. Ἐπί τῇ βάσει τῶν προαναφερθέντων ἀκολούθησε ἐπικοδομητική συζήτηση μεταξύ τῶν παρευρισκομένων πάνω σέ θέματα ποιμαντικῆς καί κατηχητικῆς διακονίας.

Στή συνέχεια, τόν λόγο ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος στούς Κληρικούς καί Μοναχούς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Πατρός καί τοῦ Ποιμενάρχου, τόνισε, ἐν πρώτοις, ὅτι ἡ διακονία τῶν Κληρικῶν πρέπει νά εἶναι ἀπαραιτήτως συνδεδεμένη μέ τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί νά χαρακτηρίζεται ἀπό τήν μεταξύ των ἑνότητα στό πλαίσιο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Μόνον τοιουτοτρόπως δίδεται μία μαρτυρία πρός τόν κόσμο, ὅταν δηλαδή εἴμεθα ἑνωμένοι μεταξύ μας. Κατά δεύτερον, σημείωσε ὅτι στό πρόσωπο ἑκάστου Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὑφίσταται ἡ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ νά Τόν ἀκολουθήσουμε. Ἐμπιστευόμενος μάλιστα αὐτήν τήν προσωπική θεία πρόσκληση πού ἔχει δεχθεῖ κάθε Κληρικός, συνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπιτρέπει νά ἐνεργεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός διά τοῦ προσώπου ἑκάστου Κληρικοῦ ξεχωριστά. Τέλος, ἐξέφρασε τή χαρά του γιά τήν σημερινή Α΄ στά χρονικά τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύναξη πού πραγματώθηκε, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀναμφιβόλως σημεῖο τῆς μεταξύ μας κοινωνίας καί ἑνότητας προσκαλῶντας ταυτοχρόνως τούς καθόλου Πατέρες νά μοιράζονται μαζί του τίς χαρές, τίς λύπες, ἀλλά καί τίς ἀγωνίες των. Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλο γιά τήν πολύτιμη παρουσία καί τήν ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία του. Στό περιθώριο τῆς συνάντησης αὐτῆς, ἐξαιτίας τῆς ἀνάγκης νά μεταφράζονται ταυτοχρόνως οἱ δύο ὁμιλίες καί οἱ σχετικές συζητήσεις στή γερμανική καί στήν οὑγγρική γλῶσσα, ἔγινε ἐμφανές ὅτι κι ἡ μεταφορά τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου στά πέρατα τῆς οἰκουμένης ἀπαιτεῖ νά ξεπεράσουμε τά ὁποιαδήποτε γλωσσικά ἐμπόδια γιά τήν ἐπίτευξη τῆς ἀποστολῆς μας.

Μετά τό πέρας τῆς Α’ Ἱερατικῆς Σύναξης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, παρέθεσε τράπεζα ἀγάπης πρός τιμήν ὅλων τῶν παρευρισκομένων.

20171125 Synedrio 58kl b 20171125 Synedrio 63kl b

20171125 Synedrio 66kl b 20171125 Synedrio 85kl 20171125 Synedrio 88kl

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle