Ὀρθόδοξη συμμετοχὴ μὲ θέμα τὴ συνοδικότητα

1881287813.jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο μετέβησαν τὴν 20ὴ καὶ 21η Ἰουνίου 2022 στὸ Mariazell καὶ συμμετεῖχαν στὴν διευρυμένη Διάσκεψη τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς Αὐστρίας. Στὴν συνάντηση ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους συμμετεῖχαν Ἱερεῖς καὶ ἐκπρόσωποι τῶν πιστῶν τῶν Ἐπισκοπῶν καθὼς καὶ ἀντιπρόσωποι διαφόρων ρωμαιοκαθολικῶν ὀργανώσεων τῆς Αὐστρίας προκειμένου νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὰ θέματα "Κοινωνία, Συμμετοχή, Ἀποστολή" ἐν ὅψει τῆς προσεχοῦς Παγκοσμίου Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ ὁ εὐαγγελικὸς Ἐπίσκοπος κ. Chalupka προσκλήθηκαν γιὰ νὰ ἐνημερώσει ὁ καθένας τὴν ὁμήγυρη ἀντίστοιχα μὲ τὴν εἰσήγησή του σχετικὰ μὲ τὴ συνοδικότητα στὶς ἐκκλησιαστικὲς δομές τους.

3295622179.jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀρσένιος στὴν εἰσήγησή του παρέθεσε σύντομη ἐπισκόπηση τοῦ θεολογικοῦ ὑποβάθρου τῆς Συνοδικότητος κατὰ τὴν ὀρθόδοξο ἀντίληψη. Τόνισε κατ' ἀρχάς, ὅτι οἱ ρίζες τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος βρίσκονται ἤδη στὴ δομὴ καὶ στὴ ζωὴ τῶν πρώτων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων ἀναδεικνύοντας τὴν στενὴ σχέση τῆς Συνοδικότητος μὲ τὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ συνέχισε μὲ τὶς ἑξῆς σκέψεις ἐν περιλήψει.:

Ἡ σύνδεση τῶν συνοδικῶν καὶ συμβουλευτικῶν ὀργάνων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως ἦταν πάντοτε ἀδιάσπαστη καὶ καθοριστικὴ γιὰ τὴν μετέπειτα διαμόρφωση τῶν συνοδικῶν δομῶν τῆς Ἐκκλησία. Ἡ βαθύτερη ἔννοια κάθε ἐπιπέδου Συνοδικότητος γίνεται κατανοητὴ μὲ τὴν παρομοίωση τῆς Ἐκκλησίας ὡς σώματος: καθὼς ὅλα τὰ μέλη τοῦ ἑνὸς σώματος ἐξαρτῶνται τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, ἔτσι καὶ οἱ λειτουργίες τῶν ἐπιμέρους μελῶν στὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καθιστοῦν δυνατὴ τὴν ζωτικότητά της. Ἡ ἑνότητα τῶν μελῶν ὡστόσο, δὲν πρέπει νὰ συγχέεται μὲ τὴν ὁμοιομορφία. Κάθε μέλος ἔχει τὰ δικά του συγκεκριμένα καθήκοντα. Μὲ τὸ βάπτισμα, ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ γεννῶνται ἐκ νέου καὶ χρίονται βασιλεῖς, προφῆτες καὶ ἱερεῖς. Κανεὶς δὲν έχει λάβει τὰ χαρίσματα μόνον πρὸς ὄφελός του ἀλλὰ πρὸς "οἰκοδομήν" ὅλων καὶ ἐξασφάλιση τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ζωντανοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Τὸ στοιχεῖο τῆς ἑνότητος εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικὸ διότι ἔχει σωτηριολογικὸ χαρακτῆρα. Ἡ ἑνότητα μεταξὺ τῶν πιστῶν, τοῦ πρεσβυτερίου καὶ τοῦ Ἐπισκόπου γίνεται ὁρατὴ κατὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν θεία Εὐχαριστία ἀπὸ ἕνα Δισκοπότηρο, σὲ μία Ἁγία Τράπεζα. Πρόκειται ἑπομένως γιὰ ἑνότητα τῶν μελῶν μὲ τὸν Θεό, ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Συνοδικότητα δὲν εἶναι παγιωμένη ἐκκλησιαστικὴ δομὴ ἀλλὰ ἡ συνεχὴς παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἀποδέχονται τὴν ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐκφράζεται μὲ πολυτρόπως. Μὲ τὸ πλέον σαφῆ τρόπο, ἡ "συνοδική" δομὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράσθηκε κατὰ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ἀλλὰ καὶ τὶς πολυάριθμες Περιφερειακὲς ἢ Τοπικές Συνόδους οἱ ὁποῖες συνεκλήθησαν γιὰ τὴν επίλυση ζητημάτων πίστεως ἢ Ἱερῶν Κανόνων. Ἡ "συνοδική" δομὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καταφανὴς ἐπίσης καὶ κατὰ τὴν ἐκλογὴ καὶ χειροτονία τῶν Ἐπισκόπων, καθὼς καὶ σὲ κάθε διαχειριστικὴ καὶ διοικητικὴ διαδικασία τῆς ἑκάστοτε ἐπισκοπικῆς ἕδρας.

Ὁ συνοδικὸς τρόπος ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀποκαλύπτεται, κατὰ συνέπειαν, σὲ κάθε μορφὴ "Κοινωνίας" τῶν μελῶν της, ἐφ΄ὅσον ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία νομίζεται καὶ εἶναι μία "Σύνοδος" τοῦ Πρώτου καὶ τῶν ὑπαγομένων σ΄αὐτὸν Ἐπισκόπων καὶ μεταξὺ τοῦ Ἐπισκόπου καὶ τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν μελῶν τῆς κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Συνοδικότητα, λοιπόν, εἶναι ἕνας κοινὸς δρόμος γιὰ ὅσους πιστεύουν στὸ Εὐαγγέλιο, βιώνουν τὴν ἐγγύτητα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀναγνωρίζονται μεταξύ τους "ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου". Ὁλόκληρη ἡ Εκκλησία ὡς θεοΐδρυτος θεσμὸς καὶ σῶμα Χριστοῦ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ θεωρείται ὡς μία ἐν ἐξελίξει "Σύνοδος".

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος συμμετεῖχε ἐν συνεχείᾳ στὶς περαιτέρω συζητήσεις ἐπὶ τοῦ θέματος, ἐνημερώνοντας τοὺς παρευρισκόμενους συνέδρους γιὰ τὸν πλοῦτο τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως.

Copyright der Bilder:

© kathpress

© foto-kuss-mariazell/Josef Kuss

3256886760.jpg3852817938.jpg

2828741032.jpg

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
23
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


24. September 2023: Erster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle