Μετεκπαίδευση τῶν Καθηγητῶν τοῦ Μαθήματος Θρησκευτικῶν στήν Αὐστρία

314992205.jpg

Τό ἐτήσιο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης τῶν Καθηγητῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἔλαβε χώρα τήν Παρασκευή 6 Ἰουνίου στήν αἴθουσα Stephanisaal ἔναντι τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου στή Βιέννη. Τό Σεμινάριο, πού διοργανώθηκε ἀπό τή Σχολική Ἐπιτροπή τοῦ Μαθήματος Θρησκευτικῶν, ἐντάσσεται στό πρόγραμμα σπουδῶν καί μετεκπαιδεύσεων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας, πού ἔχει ἕδρα στή Βιέννη. Στό Σεμινάριο παραχώρησε δύο διαλέξεις ὁ Λέκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἀθανάσιος Στογιαννίδης, εἰδικευμένος σέ θέματα θρησκειοπαιδαγωγικῆς, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Κοσμήτορα τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας κ. Heinz Ivkovits καί τοῦ Ἐπιθεωρητή τοῦ Μαθήματος κ. Branislav Djukarić.

 

Ὁ κ. Djukarić ὑποδέχθηκε τούς Καθηγητές τοῦ Μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, πού προσῆλθαν ἀπό ὅλη τήν Αὐστρία γιά νά παρακολουθήσουν τό Σεμινάριο Ἐπιμόρφωσης καί στή συνέχεια ἀπεύθυνε χαιρετισμό ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος. Στό χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν εἰκοσάχρονη πορεία τοῦ μαθήματος καί ἐπεσήμανε τήν πρόοδο, πού ἔχει συντελεσθεῖ ὡς πρός τήν προσφορά τους σέ ὅλα τά αὐστριακά σχολεῖα. Ἰδιαίτερη μνεία ἐκανε στή συμβολή τοῦ Μακαριστοῦ προκατόχου του κυροῦ Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος ἔθεσε τίς βάσεις γιά τήν ἀνάπτυξη αὐτή τοῦ Μαθήματος καί τήν καθιέρωση στή συνείδηση τοῦ ὀρθόδοξου ποιμνίου.  Σήμερα τό μάθημα παρακολουθοῦν περισσότεροι ἀπό 11.000 μαθητές καί μαθήτριες σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στούς Καθηγητές τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀπόδοσή τους εἶναι ἱκανοποιητική, ὡστόσο ἡ Συνέλευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων περιμένει περισσότερα ἀπό ὅλους.

1368539714.jpgἜγινε ἀναφορά στό γεγονός, ὅτι οἱ παιδαγωγικές προϋποθέσεις, πού τό μάθημα Θρησκευτικῶν πρέπει νά πληροῖ, ὁλοένα αὐξάνουν καί ἐπαίνεσε τήν προσπάθεια πού συντελεῖται στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία τῆς Βιέννης. Ὅπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε: «τό ἐπάγγελμα τοῦ Καθηγητή Θρησκευτικῶν δέν ἀποτελεῖ μόνον ἐπάγγελμα, ἀλλά λειτούργημα καί κλήση. Αὐτό τό λειτούργημα ἀποτελεῖ ταυτόχρονα εὐλογία, ἀλλά καί εὐθύνη. Ἡ διαβεβαίωση, πού χορηγεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία διά τῶν χειρῶν τοῦ ἑκάστοτε Μητροπολίτου Αὐστρίας, δέν πρέπει νά θεωρεῖται αὐτονόητη, καθώς εἶναι δυνατή ἀνά πάσα στιγμή ἡ ἀνάκλησή της. Τοῦτο ἐντείνει τήν εὐθύνη τόσο ἀπέναντι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅσο καί στό Αὐστριακό Κράτος. «Κυρίως ὅμως ἔχετε τήν εὐθύνη ἀπέναντι στόν ἴδιο τόν Χριστό, πού σταυρώθηκε γιά ἐμᾶς καί ἀνέστη τριήμερος. Τά λόγια καί τά ἔργα σας θά πρέπει νά ἔχουν τήν καλήν ἀπόλογία ἀπέναντι στόν Χριστό καί νά ἀποβλέπουν στό νά ἀποτελέσουν παράδειγμα, κερδίζοντας τήν ἐμπιστοσύνη τῶν μαθητῶν, πού σέ ἐσᾶς ἐνεπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία», ἀνέφερε στό χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος.

Τέλος ἐφιστάθηκε ἡ προσοχή στό γεγονός, ὅτι ἡ ἐνεργή πνευματική ζωή καί ὀ τακτικός ἐκκλησιασμός, ἡ τήρηση τῆς νηστείας, ἡ ἐξομολόγηση, ἡ συχνή προσέλευση στή θεία Κοινωνία, ὅσο καί ἡ τακτική συνεργασία μέ τόν ὀρθόδοξο κλῆρο ἀποτελοῦν ἀπαραίτητα στοιχεῖα, ὥστε οἱ Καθηγητές Θρησκευτικῶν νά ἐνδυναμώνονται στό ἔργο τους καί νά βρίσκουν τήν ὁδό, εἰς ἧν ἐκλήθησαν. Καθώς ὁ Σεβασμιώτατος χαρακτηριστικά ἀνέφερε «ἡ συμμετοχή στή θεία Λειτουργία εἶναι τό ἴδιο ὠφέλιμη μέ ἕνα καλό μάθημα θρησκευτικῶν στό σχολεῖο καί γι’ αὐτό θά πρέπει νά ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς κύριες φροντίδες τῶν Καθηγητῶν Θρησκευτικῶν.

Στή συνέχεια  ἀκολούθησαν οἱ δύο διαλέξεις τοῦ Λέκτορος κ. Στογιαννίδη μέ θέμα: «Διδασκαλία καί μάθηση τῶν θρησκευτικῶν στό ὀρθόδοξο θρησκειοπαιδαγωγικό πλαίσιο» καί «Σχεδίασμα Ὀρθοδόξου Διδακτικῆς τῶν Συμβόλων», ὅπου οἱ Καθηγητές Θρησκευτικῶν εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἑστιάσουν στίς εἰδικές προϋποθέσεις τῆς μαθησιακῆς διαδικασίας στό πλαίσιο τῶν Θρησκευτικῶν, ἐνῶ στή συνέχεια παρουσιάστηκε ἡ παιδαγωγική λειτουργία τῆς χρήσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων στήν τάξη.

1827826674.jpgΜετά τό πέρας τῶν διαλέξεων ἀκολούθησε συνέλευση, στήν ὁποία ἀπεύθυνε χαιρετισμό ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Sebastian Kurz, ὁ ὁποῖος τηρεῖ τό χαρτοφυλάκιο γιά θέματα Μετανάστευσης καί Ἐνσωμάτωσης. Τόν Ὑπουργό προσφώνησε ἐγκάρδια γιά τή συμπαράστασή του στά θέματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Αὐστρία ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναφέροντας ὅτι ἡ παρουσία του ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικό σημάδι τοῦ ἐνδιαφέροντος καί τῆς στήριξης, πού προσφέρεται στό Μάθημα Θρησκευτικῶν στά αὐστριακά σχολεῖα ἀλλά καί σέ ἄλλα ζητήματα, πού ἐπιφυλάσσει τό μέλλον. Συγκεκριμένα ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε: «Ἡ μετάδοση τοῦ περιεχομένου τῆς πίστεως στήν αὐστριακή νεολαία ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τήν ἐκπαιδευτική πολιτική τῆς χώρας. Ἡ ἀνατροφή τῆς νεολαίας μέ τόν Χριστό καί τίς χριστιανικές ἀξίες εἶναι τό δίχως ἄλλο κέρδος γιά τήν αὐστριακή κοινωνία καί προσφέρει οὐσιαστικά στήν ἐνδυνάμωση τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον, στήν ἀνεκτικότητα καί τήν ἀλληλεγγύη μέ τόν συνάνθρωπο. Αὐτές οἱ χριστιανικές ἀξίες ἀποτελοῦν τό θεμέλιο τῆς κοινωνίας μας καί τῆς ἡπείρου μας». Στή σύντομη ἀνταπάντησή του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε: «Θέλω νά ἐκφράσω τήν προσωπική μου χαρά, ὅτι δίδετε δημόσια μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς μας πίστης καί πρίν λίγο καιρό τονίσατε τή σημασία τῆς παρουσίας τοῦ σταυροῦ στίς αἴθουσες διδασκαλίας».

Ὁ Ὑπουργός μεταξύ ἄλλων μίλησε γιά τό πεδίο δράσης τῆς ἐνσωμάτωσης καί ἐπαίνεσε τούς Καθηγητές τοῦ Μαθήματος γιά τή συμβολή τους στήν αὐστριακή κοινωνία. Ἀναφερώμενος σέ πρόσφατη δήλωση τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας στήν πρώτη Συνέλευση τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τίς θρησκεῖες, τόνισε ὅτι ἡ ἀπαιτούμενη ἐπιζητούμενη στήν κοινωνία δέν θά πρέπει νά σημαίνει δυσανεκτικότητα ἀπέναντι σέ κάποιες κοινωνικές ὁμάδες, ὅπως οἱ θρησκευόμενοι ἄνθρωποι. Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας του ὁ κ. Ὑπουργός ἀπάντησε σέ ἐρωτήσεις, πού ἀφοροῦσαν τό μάθημα Θρησκευτικῶν, τά θέματα ἐνσωμάτωσης, καθώς καί θεματα πού ἀφοροῦν ἐν γένει τό χαρτοφυλάκιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

 

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
Ημερομηνία : 1/12/2019
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag15.12.2019: Sonntag der Vorväter

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle