Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 2015

3528988824.jpg

Ἡ ἀλληλλεγγύη στούς πρόσφυγες ἀποτέλεσε τό ἐπίκεντρο τοῦ μηνύματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Στήν Πατριαρχική Ἀπόδειξη γιά τά Χριστούγεννα 2015 ὁ Παναγιώτατος ἀναφέρθηκε στήν τύχη τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων, ἐνῶ παράλληλα ἐξέφρασε τήν πεποίθηση, ὅτι τό προσφυγικό ἀποτελεῖ ντροπή γιά τήν ἀνθρωπότητα. Ὅπως ἀκριβῶς ἔπρεπε καί ὁ Χριστός νά καταφύγει σάν «πολιτικός πρόσφυγας» στήν Αἴγυπτο, πολλά παιδιά βρέθηκαν σέ αὐτή ἀκριβῶς τή θέση, μοιραζόμενα τό ριζικό τῶν γονιῶν τους, νά σώσουν τό σαρκίον τους. Πολλά μάλιστα ἔχασαν στήν προσπάθεια αὐτή τή ζωή τους.

Ὁ Παναγιώτατος τόνισε: «ὅτι αἱ κοινωνίαι πᾶσαι πρέπει νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἀσφαλῆ ἀνάπτυξιν τῶν παιδίων καὶ νὰ σεβασθοῦν τὸ δικαίωμά των εἰς τὴν ζωήν, εἰς τὴν παιδείαν καὶ εἰς τὴν κανονικὴν ἀνάπτυξίν των, τὴν ὁποίαν ἠμπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσῃ ἡ ἀνατροφὴ καὶ διαπαιδαγώγησίς των». Ἡ δραματική κατάσταση πού καταγράφεται ἀπό τόν ὁλοένα αὐξανόμενο ἀριθμό τῶν προσφύγων, θά πρέπει  νά ἀντιμετωπίσει μέ ὑπευθυνότητα καθένας ἀπό ἐκείνους, πού μποροῦν νά ζοῦν μέ εἰρήνη καί ἀσφάλεια.  Ἐνώπιον τοῦ καθημερινοῦ δράματος χιλιάδων συνανθρώπων, δέν μποροῦμε νά παραμένουμε ἀμέτοχοι. «Αὐτὸ τὸ τεχθὲν καὶ εἰς Αἴγυπτον πορευόμενον Θεῖον Βρέφος εἶναι ὁ πραγματικὸς ὑπερασπιστὴς τῶν σημερινῶν προσφύγων, τῶν διωκομένων ὑπὸ τῶν συγχρόνων Ἡρωδῶν. Αὐτό, τὸ Βρέφος Ἰησοῦς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, «ἐγένετο τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής» (πρβλ. Α΄ Κορ. θ΄, 22), σύμμορφον πάντων ἡμῶν, τῶν ἀδυνάτων, τῶν ἐξουθενημένων, τῶν κινδυνευόντων, τῶν προσφύγων. Ἡ συμπαράστασις καὶ ἡ βοήθεια ἡμῶν πρὸς τοὺς διωκομένους καὶ ἐκτοπιζομένους συνανθρώπους μας, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, γένους καὶ θρησκείας, θὰ εἶναι διὰ τὸν τεχθέντα Κύριον δῶρα πολυτιμότερα τῶν δώρων τῶν μάγων, θησαυροὶ τιμιώτεροι «χρυσοῦ καὶ λιβάνου καὶ σμύρνης» (πρβλ. Ματθ. β΄, 11), πλοῦτος πνευματικὸς ἀναφαίρετος καὶ μόνιμος, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ φθαρῇ ὅσοι αἰῶνες καὶ ἐὰν παρέλθουν, ἀλλὰ θὰ μᾶς ἀναμένῃ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν».

Τό κείμενον: 

Πατριαρχική ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 2015

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle