Ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο 2016 ἀφιερωμένο στήν Ἱεραποστολή

1777954141.jpg

 

Τό ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τό ἔτος 2016 ἐκυκλοφόρησε τίς τελευταῖες μέρες τοῦ 2015. Εἶναι ἐκδεδομένο σέ δύο γλῶσσες, ἑλληνικά καί γερμανικά, καί φέτος εἶναι ἀφιερωμένο στήν Ἰεραποστολή. Περιλαμβάνει τό καθιερωμένο ἑορτολόγιο, ἐνῶ στίς σελίδες του βρίσκονται ὅλες οἱ πληροφορίες καί τά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας. Διανέμεται δωρεάν σέ ὅλους τούς ἐνδιαφερομένους, ὡστόσο ἀναμένεται ἡ ἀποστολή δωρεῶν γιά τήν ἔκδοσή του, πού εἶναι κάθε φορά εὐπρόσδεκτες. Ὅπως σχετικῶς ἐπισημαίνει ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ὁ Σεβασμιώτατος στόν πρόλογό τους, ἡ Ἱεραποστολή ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἀπαραίτητο στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

 

Ὁ Παναγιώτατος στό προλόγισμά του γράφει, «ἡ ἱεραποστολή, ἡ προσπάθεια νὰ καταστήσωμεν γνωστὸν τὸ Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας εἰς ἀνθρώπους ἔτι ἀγνοοῦντας αὐτό, εἶναι σύμφυτος τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἄλλωστε, καὶ ἐμμέσως πως, διὰ τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης, θεμελιοῦται ἡ ἱεραποστολὴ ὡς ἐσωτερικὴ ἀναγκαιότης τῆς Ἐκκλησίας, καθόσον αὕτη, ὡς τὸ ἐν τῷ κόσμῳ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ μόνη ὁδὸς σωτηρίας καί, ὡς ἐκ τούτου, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποβαθμισθῇ εἰς κλειστὸν κύκλωμα, προ- ωρισμένον ἀποκλειστικῶς διὰ μίαν μερίδα ἀνθρώπων».

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Παναγιώτατος ἀναφέρει: «Ἡ Ἐκκλησία, κατέχουσα τὸν «πολύτιμον μαργαρίτην» (Ματθ. ιγ΄, 46) Χριστόν, τὸν «κεκρυμμένον θησαυρὸν» (πρβλ. Ματθ. ιγ΄, 44) τῆς πίστεως, σπεύδει, μὲ μίαν ἀγαπητικὴν ἔξοδον πρὸς τὸν ἐκτὸς αὐτῆς κόσμον, νὰ καταστήσῃ καὶ ἄλλους μετόχους εἰς τὸν πλοῦτον της, τέκνα αὐτῆς καὶ κληρονόμους τῆς οὐρανίου βασιλείας».

Παράλληλα ὁ Παναγιώτατος τόνισε ὅτι σέ μεγάλο βαθμό εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ἐπανευαγγελισμός, ἡ λεγώμενη ἐσωτερική ἱεραποστολή. «Ἀλλὰ καὶ πέραν τῆς ὠργανομένης κηρυκτικῆς προσπαθείας, ἥντινα ἀντιλαμβανόμεθα κυρίως ὡς ἱεραποστολήν, ὑπάρχει καὶ ἡ μυστικῶς ἐνεργούμενη τοιαύτη, πολλάκις δὲ καὶ ἀποτελεσματικωτέρα, διὰ τῆς ἐναρέτου πολιτείας τοῦ χριστιανοῦ, ὅστις βιοῖ τὰς εὐαγγελικὰς ἀληθείας».

Τέλος ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀποστέλει σέ ὅλη τήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας καί τήν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας τίς πατρικές καί πατριαρχικές του εὐλογίες καί εὐχές γιά τό νέο ἔτος 2016.

«Μία Ἐκκλησία χωρίς ἱεραποστολή εἶναι μία Ἐκκλησία χωρίς ἀποστολή», παρέπεμψε ὁ Σεβασμιώτατος στά λόγια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου. Συγκεκριμένα ἀνέφερε: «Στὸ βηματισμὸ καὶ τὴν ταπεινὴ διακονία μας στὸν ἱεραποστολικὸ ἀγρὸ τῆς Αὐστρίας καὶ τῆς Οὑγγαρίας διαπιστώνομε συνεχῶς πιὸ ἔντονα αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν, ποὺ εἶναι ταυτόχρονα καὶ πατρική μας ἀγωνία καὶ ποιμαντικὴ ἀνάγκη».

Οἱ ἄνθρωποι βρίσκονται σέ μία ἀναζήτηση ἀπαντήσεων στίς ἀδιέξοδες καταστάσεις, πού βιώνουν, ἐνῶ ὅπως χαρακτηριστικά ἐπισήμανε: «Στὸ βηματισμὸ καὶ τὴν ταπεινὴ διακονία μας στὸν ἱεραποστολικὸ ἀγρὸ τῆς Αὐστρίας καὶ τῆς Οὑγγαρίας διαπιστώνομε συνεχῶς πιὸ ἔντονα αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν, ποὺ εἶναι ταυτόχρονα καὶ πατρική μας ἀγωνία καὶ ποιμαντικὴ ἀνάγκη».

Ἀναστάσιος Ἀλβανίας: Ἡ θεολογική κατανόηση τῆς Ἱεραποστολῆς

 

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
3
4
8
10
11
13
29
31
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


09.08.2020: Neunter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle