Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου εἰς Klagenfurt
Ἑορτασμός τῆς Παναγίας μας στό Leoben
Ὀνομαστήρια Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου
Τελετή λήξης τῶν μαθημάτων στήν Ἐθνική Σχολή τῆς Βιέννης
Ἡ ἑορτή τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς 2019 στή Βιέννη

Μήνυμα Χριστουγέννων 2017 τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα Χριστουγέννων 2017 τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ...

Στὸ ἐφετινὸ μήνυμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τονίζει, ὅτι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσκαλεῖ ὅλα τὰ παιδιά Της νὰ βιώσουμε τὸ μέγα Γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα μᾶς καλεῖ νὰ γίνουμε ὄχι μόνο μάρτυρες, ἀλλὰ καὶ συμμέτοχοι σὲ τοῦτο τὸ κοσμοσωτήριο Γεγονός. Ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, συνεχίζει, διατυπώνει μὲ μία μόνο φράση τὸ μέγεθος καὶ τὴ σπουδαιότητα τῶν Χριστουγέννων: «ὁ Κύριος ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», δηλαδή, «ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός». Σ΄ αὐτὴ τὴν πραγματικότητα μᾶς προσκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ εἰσοδεύσουμε τὴ ζωή μας, νὰ νοηματοδοτήσουμε τὴν καθημερινότητά μας, νὰ ὑπερβοῦμε τὰ πάθη καὶ τὰ λάθη μας καὶ νὰ πορευθοῦμε στὸ δρόμο ποὺ ὁ φιλεύσπλαχνος Θεὸς μᾶς ἄνοιξε διάπλατα μὲ τὴ Σάρκωσή Του καὶ μὲ ὅλο τὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου, ἡ Θεία Γέννα, εἶχε ἕνα μόνο κίνητρο καὶ ἕνα μόνο σκοπό: τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν πρόσκληση νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος αἰώνια μὲ τὸν Θεό. Ἔτσι, ὁ Χριστὸς δὲν ἔρχεται στὸν κόσμο γιὰ νὰ δείξει ἕνα τρόπο ζωῆς, ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει ὁ Ἴδιος ἡ Ζωὴ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ ἔχει καθοριστικὴ σημασία στὴν καθημερινότητά μας ὡς Χριστιανῶν. Μὲ τὴ ζωή μας μέσα στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ τὴν μετοχὴ στὰ Ἱερὰ Μυστήριά Της μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, βιώνουμε ἀτελεύτητα τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Τέλος, εὔχεται στό καθόλου πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, οἱ ἡμέρες αὐτὲς νὰ μὴν εἶναι μόνο ἀφορμὴ προσωρινῆς ἀλλαγῆς, ἀλλὰ νὰ ἀποτελέσουν ἀπαρχὴ μιᾶς νέας ζωῆς γιὰ νὰ κληρονομήσουμε τὴν αἰωνιότητα, τὴν ἀτελεύτητη ζωὴ μὲ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα μας.

Διαβάστε το μήνυμα εδώ.

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις 2017

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις 2017

Στὸ ἐφετινὸ μήνυμά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος τονίζει, ὅτι ὁ Θεῖος Λόγος ἦλθε στόν κόσμο γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει τὸ «εὖ εἶναι», νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὴν σκλαβιὰ τοῦ νόμου καὶ τόν θάνατο, καὶ νὰ μᾶς χαρίσει τὴν πραγματικὴ ζωή. Ταυτοχρόνως, συνεχίζει, ὅτι καὶ ἐφέτος τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς, σ᾽ ἕνα κόσμο πλήρη βιαιοτήτων, ἐπικινδύνων ἀνταγωνισμῶν, κοινωνικῆς ἀνισότητος καὶ καταπατήσεως τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ 2018 συμπληρώνονται ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, μετὰ ἀπὸ τὶς φοβερὲς ἐμπειρίες καὶ καταστροφὲς τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀνέδειξε τὰ κοινὰ ὑψηλὰ ἰδανικά, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ σέβονται ἀπαρεγκλίτως ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη. Παρὰ ταῦτα ὅμως, σημειώνει, ἡ ἀθέτηση τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς συνεχίζεται, ποικίλες δὲ καταχρήσεις καὶ σκόπιμες παρερμηνεῖες τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ὑποσκάπτουν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν πραγμάτωση αὐτῶν. Τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν πολυπόθητο εἰρήνη δὲν κατάφεραν ὅμως, οὔτε ἡ ἰσχὺ τῶν τεχνικῶν μέσων καὶ οἱ ἐκπληκτικὲς κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ οὔτε ἡ οἰκονομικὴ πρόοδος νὰ ἐπιφέρουν. Τουναντίον, στὴν ἐποχὴ μας ὁ εὐδαιμονισμὸς τῶν κατεχόντων αὐξάνεται καὶ ἡ παγκοσμιοποίηση καταστρέφει τοὺς ὅρους τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ τῆς εἰρήνης. Τέλος, σημειώνει, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει αὐτὲς τὶς ἀπειλὲς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «ἡ ὄντως εἰρήνη παρὰ Θεοῦ» κι ὅτι τὸ ὑπέρλογο μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθεια περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Χριστούγεννα γιὰ πάντα

Διαβᾶστε περισσότερα: Χριστούγεννα γιὰ πάντα

Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας Ἀρσενίου

 «Χαρᾶς πεπλήρωνται, πάντα τὰ πέρατα· ἡ Θεοτόκος γάρ, γεννᾶν ἐπείγεται, τὸν Βασιλέα τοῦ παντός, ὦ θαύματος ἀνερμηνεύτου! ἄρχεται ὁ ἄναρχος, καὶ σαρκοῦται ὁ Ἄσαρκος, Σπήλαιον εἰσδέχεται, τὸν συνέχοντα ἅπαντα».[1]

Στὸ Μέγα καὶ Ἐστρωμένο Δεῖπνο τῆς παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ[2], στὴ μόνη καὶ ἄπειρη χαρὰ τῆς Θείας Γέννας τοῦ Γιαχβέ, τοῦ παντοδυνάμου Δημιουργοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μᾶς καλεῖ «ἔτι καὶ ἔτι» ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ προσδοκοῦμε τὸν ἐρχομὸ καὶ τὴ σάρκωση στὴ δική μας προσωπικὴ διαδρομὴ τοῦ Βασιλέα τῶν Ὅλων, τοῦ Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, τοῦ Πατρὸς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος[3], τοῦ Ἐμμανουήλ.

Διαβᾶστε περισσότερα: Χριστούγεννα γιὰ πάντα

Ποιμαντικές δραστηριόρτητες ἐνόψει τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 2017

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντικές δραστηριόρτητες ἐνόψει τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 2017

Τήν Κυριακή 17 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Ἱερομονάχου Νίκωνος Νεοσκητιώτη, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἰωάννη Νικολίτση καί τῶν Πρεσβυτέρων Sladjan Vasic καί Νικολάου Rappert.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντικές δραστηριόρτητες ἐνόψει τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 2017

Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Οὑγγαρία κατά τόν Δεκέμβριο 2017

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Οὑγγαρία κατά τόν Δεκέμβριο 2017

Στίς 9 καί 10 τοῦ Δεκέμβρη 2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας. Τό Σάββατο πραγματοποίησε καταρχάς μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Szigetszentmiklos, ἐνῶ ἀκολούθησε ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων μέ τό πλύσιμο τῆς Ἁγίας Τραπέζης, τό μύρωμα αὐτῆς κι ἡ τοποθέτηση τοῦ Ἀντιμηνσίου πάνω σ᾽ αὐτήν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Οὑγγαρία κατά τόν Δεκέμβριο 2017

Τρίσαρχιερατικό Συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος περί τῆς σύγχρονης οἰκογένειας

Διαβᾶστε περισσότερα: Τρίσαρχιερατικό Συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος περί τῆς σύγχρονης οἰκογένειας

Τήν 26ην Νοεμβρίου 2017 τελέστηκε τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱ.Μ. Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη, τοῦ ὁποίου προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Μακεδονίας κ. Παῦλος, ἐνῶ συμμετεῖχαν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηρυνείας, Ἔξαρχος Λαπήθου καί Καραβᾶ κ. Χρυσόστομος κι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, πλαισιούμενοι ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καί Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τόν Πρωτοπρεσβύτερο Ἀλέξανδρο Lapin καί τόν Πρεσβύτερο Νικόλαο Rappert παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν.

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Ἅγιος Σισανίου κ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἀναφερθείς στή σύγχρονη χριστιανική οἰκογένεια, τόνισε ὅτι αὐτή πρέπει νά στηρίζεται στό στοιχεῖο τῆς ἀγάπης, τό ὁποῖο ἀπορρέει ἀπό τόν ἀλληλοσεβασμό καί τήν ἀλληλοεκτίμηση τῶν μελῶν της. Ἡ ἀπουσία τῶν προηγουμένων δέν ἐπιτρέπουν τήν ἀνάπτυξη τῆς ἀγάπης μέσα στήν οἰκογένεια, ἐνῶ τό στοιχεῖο τοῦ ἐγωϊσμοῦ ταυτοχρόνως μπορεῖ νά ἐπιφέρει καί τή διάλυση της. Κατά τήν χριστιανική ἀντίληψη, ἡ ἔννοια τῆς οἰκογένειας κατανοεῖται μέσα ἀπό τό μυστήριου τοῦ Γάμου, ὅπου ἀναφέρονται δύο χαρακτηριστικά στοιχεῖα στό πλαίσιο τῆς σχέσης τῶν συζύγων: ὁ σκοπός τοῦ χριστιανικοῦ γάμου, ἐν πρώτοις, ἔχει σαφῶς ἐσχατολογικό ὁρίζοντα, γεγονός πού δηλώνεται καί μέσα ἀπό τήν ἀπαρχή τῆς Ἀκολουθίας ὅταν ὁ Ἱερεύς λέγει τό: „Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.“ τονίζοντας τοιουτοτρόπως τήν κοινή πορεία πλέον τῶν δύο συζύγων μέ στόχο τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Στό πλαίσιο αὐτό, κατά δεύτερον, ὁ γάμος ἀποτελεῖ δῶρο Θεοῦ, ὅπου ὁ ἄνδρας στέφεται τήν γυναίκα κι ἡ γυναίκα τόν ἄνδρα γιά νά βρίσκονται σέ αἰώνια εὐφροσύνη. Ὅταν δέν βιώνουν τά ἀνδρόγυνα αὐτήν τήν χαρά, τότε ἐπέρχεται σύγχυση, ταραχή καί ἡ σχέση των καταντᾶ μαρτύριο, ἀφοῦ ἐξέλειπε ἡ ἀγάπη μεταξύ των καί ὁ ἀλληλοσεβασμός, πού χωρίς ταπεινοφροσύνη βεβαίως δέν μποροῦν νά καλλιεργηθοῦν. Χωρίς ταπεινοφροσύνη, ἀλλά καί πνεῦμα θυσίας, δέν μποροῦν μάλιστα οἱ σύζυγοι οὔτε τά τέκνα των νά ἀναθρέψουν. Συνήθως στίς ἡμέρες μας, συνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος, θυσιάζουμε τά τέκνα μας προκειμένου οἱ γονεῖς νά ἐκπληρώσουν τίς ἰδικές τους ἐπιθυμίες, μέ ἀποτέλεσμα τά τέκνα ὅταν ἐνηλικιωθοῦν νά ἐπιδεικνύουν ἀκριβῶς τήν ἴδια συμπεριφορά ἔναντι τῶν ἰδικῶν των τέκνων. Μία ἐπίσης βασική παράμετρος τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς ἀποτελεῖ καί ἡ καθημερινή ἐπαφή μέ τά Θεῖα. Οἱ γονεῖς θά πρέπει νά γνωρίσουν τόν Χριστό στά τέκνα των, νά προσεύχονται ἀπό κοινοῦ, νά ἐκκλησιάζονται τακτικῶς, νά προετοιμάζονται γιά τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, στοιχεῖα δηλαδή πού εἶναι ἐξίσου βασικά μέ τήν σωματική ὑγεία τῶν βλαστῶν των. Πολλάκις ἡ ψυχική καί πνευματική ὑγεία παραθεωρεῖται, μέ ἀποτέλεσμα ὅταν ἐνηλικιωθοῦν τά τέκνα νά μήν χαρακτηρίζονται ἀπό εὐπρέπεια καί σεβασμό. Ἄλλωστε καί οἱ διάφορες κρίσεις ἐν Ἑλλάδι κι ὄχι μόνον, ἔχουν τίς ἀπαρχές των στήν ἔλλειψη τῆς εὐπρέπειας κι ὄχι τῆς γνώσης. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος προέτρεψε τούς γονεῖς νά μεγαλώνουν μέ τέτοιο τρόπο τά τέκνα των, ὥστε νά μποροῦν νά στηρίζονται στίς ἰδικές τους δυνάμεις, ἀλλέως ὅταν γίνουν ἐνήλικες θά παραμένουν ἀνώριμοι καί ἀνεύθυνοι. Ἐν τέλει, κλείνοντας, ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Έκκλησία προσπαθεῖ νά διαφυλάξει ἐδῶ καί αἰῶνες αὐτό τό πρότυπο τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας, ἐπειδή ἀκριβῶς διαφυλάττει τήν κοινωνική συνοχή. Τουναντίον πρόσκαιρα πειράματα περί τοῦ θεσμοῦ αὐτῆς, μποροῦν νά ἐπιφέρουν μακροπρόθεσμα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε στήν αἴθουσα ἐπί τῇ βάσει τῆς ὡς ἄνω ὁμιλίας καί τῆς ταυτοχρόνου μεταφράσεώς της, ἐπικοδομητική συζήτηση.

Διαβᾶστε περισσότερα: Τρίσαρχιερατικό Συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος περί τῆς σύγχρονης οἰκογένειας Διαβᾶστε περισσότερα: Τρίσαρχιερατικό Συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος περί τῆς σύγχρονης οἰκογένειας

Διαβᾶστε περισσότερα: Τρίσαρχιερατικό Συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος περί τῆς σύγχρονης οἰκογένειας Διαβᾶστε περισσότερα: Τρίσαρχιερατικό Συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος περί τῆς σύγχρονης οἰκογένειας

Διαβᾶστε περισσότερα: Τρίσαρχιερατικό Συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος περί τῆς σύγχρονης οἰκογένειας

Α΄ Ἱερατική Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας τῆς Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Α΄ Ἱερατική Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας τῆς Οὑγγαρίας καί...

Τό πρωΐ τῆς 25ης Νοεμβρίου 2017 συνεκλήθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, ἡ Α΄ στά χρονικά Γενική Ἱερατική Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γιά τό τρέχον ἐκκλησιαστικό ἔτος στή Βιέννη.
Προηγουμένως τελέστηκε ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου Λαρεντζάκη, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας ἐνδόξου καί πανσόφου Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, συμπροσευχομένου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης, Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Μακεδονίας κ. Παύλου, ὁ ὁποῖος, εὐγενικῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὑπῆρξε ὁ κεντρικός ὁμιλητής τῆς ὡς ἄνω Συνάξεως, στήν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ καθόλου Κληρικοί καί Μοναχοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Διαβᾶστε περισσότερα: Α΄ Ἱερατική Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, Ἐξαρχίας τῆς Οὑγγαρίας καί...

Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου

Τήν 10η Νοεμβρίου 2017 τελέσθηκε στόν Ἱ.Μ. Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν ἡ πανηγυρική ἀρχιερατική θεία λειτουργία στή μνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἄγει τά ὀνομαστήριά του κι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κύριος Ἀρσένιος.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου

Φθινοπωρινή συνέλευση τῆς Συνόδου τῶν ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων

Διαβᾶστε περισσότερα: Φθινοπωρινή συνέλευση τῆς Συνόδου τῶν ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων

Τήν Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 πραγματώθηκε στούς χώρους τοῦ σερβικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σάββα στή Βιέννη καί ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κυρίου Ἀρσενίου, ἡ φθινοπωρινή συνέλευση τῆς Συνόδου τῶν ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων. Συμμετεῖχαν σ᾽ αὐτήν τήν 14η συνέλευση οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Πατριαρχείων Μόσχας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας ἀλλά καί ἐκπρόσωποι ἑτέρων ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν μετά τῶν Πρωτοσυγκέλλων αὐτῶν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Φθινοπωρινή συνέλευση τῆς Συνόδου τῶν ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων

Previous MonthNext Month
Ιούλιος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούλιος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen:
Schriftlesung am Sonntag21.07.2019: 5. Matthäussonntag

Schriftlesungen-Archiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Graz, Leoben καὶ Klagenfurt

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Τοποθετήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle