Κανόνες ὑγιεινῆς κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες (ἀπὸ 15ης Μαΐου κ.ἑ.)

Στὴν Αὐστρία, θὰ εἶναι καὶ πάλι δυνατόν, ἀπὸ  15ης Μαΐου 2020, τηρουμένων ὁρισμένων προϋποθέσεων, νὰ τελοῦνται οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες μὲ συμμετοχὴ πιστῶν. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς ἀποφάσισε νὰ ἐφαρμοσθοῦν μιὰ σειρὰ ἀπὸ κανόνες ὑγιεινῆς, μὲ στόχο τὴ διευκόλυνση τῆς τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς κατὰ τάξιν συμμετοχῆς τῶν πιστῶν.

 Ἀπὸ 15ης Μαΐου, σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας θὰ ἐφαρμόζονται τὰ ἀκόλουθα μέτρα :

- Κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, σὲ κάθε πρόσωπο ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναλογοῦν 10 τετρ. μέτρα.

- Κάθε πιστὸς διατηρεῖ  ἀπὸ ἄλλον ἀπόσταση δύο τουλάχιστον μέτρων πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. Τὸ μέτρο αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ ὁμάδες προσώπων ποὺ κατοικοῦν στὸν ἴδιο χῶρο, πχ. γιὰ οἰκογένειες.

- Οἱ συμμετέχοντες στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καλύπτουν τὸ στόμα καὶ τὴ μύτη μὲ προστατευτικὸ κάλυμμα. Ἐξαιροῦνται παιδιὰ ἕως 6 ἐτῶν. Ἱερεῖς καὶ ψάλτες δὲν εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ φοροῦν τὸ προστατευτικὸ κάλυμμα ἐφόσον διατηροῦν ἀρκετὰ μεγάλη ἀπόσταση ἀπὸ τοὺς γύρω τους.

-Ἐπιφάνειες καὶ διάφοροι ἐξοπλισμοί (χειρολαβές κ.λ.π.), καθὼς καὶ σκεύη καὶ ἀντικείμενα μὲ τὰ ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται σὲ συχνὴ ἐπαφή, καθαρίζονται τακτικὰ καὶ ἀπολυμαίνονται.

- Στὴν εἴσοδο τῶν Ἱερῶν Ναῶν ὑπάρχει ἀπολυμαντικὸ ὑγρὸ στὴ διάθεση τῶν πιστῶν.

Ἡ τήρηση τῶν ἀνωτέρω μέτρων καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνου τοῦ μεγίστου προβλεπομένου ἀριθμοῦ παρόντων καὶ τῶν ἐλαχίστων ἀποστάσεων ἐλέγχονται καὶ ἐξασφαλίζονται ἀπὸ ὑπευθύνους γιὰ τὴν τήρηση τῆς τάξεως.

- Πρόσωπα ποὺ παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας ἢ ἀδιαθεσία συστήνεται νὰ παραμένουν κατ΄οἶκον μέχρις ἀναρρώσεως. Ἡ Ἐκκλησία θὰ συνεχίσει νὰ προσεύχεται ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν ἀνηκόντων σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες.

- Ἄν, λόγῳ τοῦ μεγέθους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μόνο μικρὸς ἀριθμὸς πιστῶν εἶναι δυνατὸν νὰ παρακολουθήσει τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, συστήνεται νὰ ὀργανωθεῖ ἡ συμμετοχὴ τοῦ ἐκκλησιάσματος μὲ προηγούμενη ἐγγραφὴ σὲ κατάλογο. Στὴν περίπτωση αὐτὴ οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες θὰ συνεχίσουν νὰ τελοῦνται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Οἱ πιστοὶ παρακαλοῦνται νὰ συνεννοοῦνται ἐκ τῶν προτέρων μὲ τὸν Ἱερέα τῆς ἐνορίας τους γιὰ νὰ δηλώσουν συμμετοχὴ καὶ νὰ πληροφορηθοῦν σὲ  ποιὰ συγκεκριμένη Ἱερὰ Ἀκολουθία μποροῦν νὰ λάβουν μέρος.

Ποιμαντικὲς ὁδηγίες περὶ Θείας κοινωνίας

Δοξάζομε καὶ εὐχαριστοῦμε τὸν Πανάγαθο Θεὸ γιατὶ μᾶς ἀξιώνει μετὰ ἀπὸ τὴ δοκιμασία τοῦ κατ΄οἶκον περιορισμοῦ ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς λοιμώδους νόσου, νὰ ἔχωμε καὶ πάλι τὴ δυνατότητα, ἔστω ὑπὸ περιορισμούς, νὰ προσερχώμεθα στοὺς Ἱερούς μας Ναοὺς γιὰ νὰ τελέσωμε τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ μάλιστα τὴ Θεία Λειτουργία. Δὲν εἶναι μόνο ἡ πατρογονική μας παράδοση ποὺ μᾶς κάνει νὰ νοιώθωμε τὴν ἀνάγκη, ἀφοῦ ἑτοιμασθοῦμε κατάλληλα μὲ τὴν Ἱερὰ Ἐξομολόγηση, νὰ λειτουργηθοῦμε καὶ νὰ «μεταλάβωμε».

Κοινωνοῦμε τὸ Ἅγιο Σῶμα καὶ τὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Του. Πιστεύομε στὴν Ἀγάπη Του γιατὶ εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ ἦλθε στὸν κόσμο, ἔπαθε ὡς ἄνθρωπος καὶ ἀνέστη ὡς Θεὸς γιὰ νὰ μᾶς σώσει.

Ἔχομε λοιπὸν τὴ βαθειὰ πίστη ὅτι  ἡ Θεία Κοινωνία, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι πηγὴ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ὑγείας ψυχῆς καὶ σώματος καὶ ἀποκλείεται νὰ γίνει ποτὲ αἰτία ἢ ὁδὸς μεταδόσεως ἀσθενείας. Θεωροῦμε πολὺ σημαντικό, μετὰ ἀπὸ ἀπομόνωση πολλῶν ἑβδομάδων, νὰ δοθεῖ στοὺς πιστοὺς καὶ πάλι ἡ δυνατότητα νὰ συμμετέχουν στὴ Θεία Λειτουργία γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ κοινωνήσουν τὸ Ἅγιο Σῶμα καὶ τὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, χορηγοῦ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς  Ἀθανασίας. Δὲν κλείνομε βέβαια τὰ αὐτιά μας καὶ τὰ μάτια μας στὴν ἔλλειψη πίστεως δηλαδὴ ἐμπιστοσύνης στὸ Χριστό ποὺ διαπιστώνομε ὅτι ὑπάρχει γύρω μας.  Ἐκεῖνος ὅμως ἔρχεται ἐντός μας καὶ θὰ ἔρχεται ἕως τῆς συντελείας αὐτοῦ τοῦ κόσμου, μὲ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας, νὰ χαρίζει, σὲ ὅποιον τὴν ἐπιζητεῖ, τὴν ἀφθαρσία τῆς Βασιλείας Του. Ὅσοι ἔχουν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ζωῆς, στὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου ἀκολουθοῦν τὸ παράδειγμά Του καὶ δὲν «παροξύνονται», ἀλλὰ ἀγαποῦν καὶ βρίσκουν τρόπους νὰ  εὐεργετοῦν τὸν «πλησίον».

Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ χρειάσθηκε νὰ ἐξασφαλισθεῖ ἡ Θεία Μετάληψη στοὺς πιστοὺς μὲ τρόπο ποὺ διατηρεῖ ἀκεραία τὴν ὀρθὴ Πίστη, διαφυλάσσει τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου, ἀκολουθεῖ τὴν ἐκκλησιαστική μας Παράδοση καὶ παράλληλα ἀπαντᾷ μὲ φιλανθρωπία στὶς ἔξωθεν προσδοκίες. Ἀποφασίσθηκε λοιπὸν νὰ ἀκολουθηθεῖ ἡ ἀπὸ αἰῶνες δοκιμασμένη καὶ ἰσχύουσα πρακτικὴ μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας, σύμφωνα μὲ τὴ λειτουργικὴ καὶ κανονικὴ παράδοση τῆς πρώτης χιλιετίας τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ τυπικὸ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τὴν ὁποία ἄλλωστε τελοῦμε ὁρισμένες φορὲς κατ΄ἔτος στὴν τοπική μας Ἐκκλησία. Αὐτὴ ἡ ἀπὸ αἰώνων  λειτουργικὴ πρακτικὴ θὰ ἐφαρμοσθεῖ προσωρινά, γιὰ ἕνα περιορισμένο χρονικὸ διάστημα, στοὺς Ἱεροὺς Ναούς μας. Τὶς λεπτομέρειες τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω Θείας Μεταλήψεως θὰ διευκρινίζουν οἱ Ἱερεῖς μας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἐλπίζομε καὶ προσευχόμαστε πρὸς τὸν Κύριο νὰ λάβει σύντομα τέλος ἡ ἐπιδημία τοῦ Κορονοϊοῦ ὥστε, ἐπιστρέφοντας σὲ συνθῆκες  κανονικότητος, νὰ τελοῦμε ὅλοι μαζί, κατὰ τὸν συνήθη τρόπο, τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ τὴν Θεία Λειτουργία. Κατὰ τὴν μεταβατικὴ αὐτὴ περίοδο, προτρέπομε τοὺς πιστούς, νὰ σεβασθοῦν καὶ νὰ ἐφαρμόσουν τὰ ὑποδεικνυόμενα μέτρα, συνεχίζοντας καὶ τὴν κατ’οἶκον προσευχὴ γιὰ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας. Τὴν καθιερωμένη ὥρα κοινῆς προσευχῆς (20:00 μ.μ.), καλούμεθα ὅλοι νὰ ἀλληλοστηριχθοῦμε ζητῶντας τὴν θεραπεία τῶν ἀσθενῶν, τὴ στήριξη τῶν ἀδυνάτων καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων.

Ἐν Βιέννῃ τῇ 11ῃ Μαΐου 2020

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


21. Juli 2024: Vierter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle