Λόγος Κατηχητήριος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2023)

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὸν Κατηχητήριο Λόγο του ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τονίζει ὅτι ἡ πρόταση πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς νὰ ἀσκοῦν τὸ «κοινὸν ἄθλημα» τῆς ἐγκρατείας καὶ τῆς νηστείας «ἐν παντὶ εὐχαριστοῦντες», κατὰ τὴν πρὸ τῶν θείων Παθῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Πάσχα 40νθήμερη περίοδο, ἀποκαλύπτει "τὸ βάθος τοῦ πλούτου τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως" καὶ τὴν "μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν πνευματικὴ προκοπὴν τῶν τέκνων της". Ἡ σοφία τῶν Πατέρων καὶ ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας θεωροῦν τὴν εὐλογημένη αὐτὴ περίοδο συνδεδεμένη μὲ τὴν "γενναιοδωρία τῆς ἐλεημοσύνης", μὲ ἔργα φιλανθρωπίας καὶ ἀγάπης, στοιχεῖα ὑπέρβασης τῆς "ὑπαρξιακῆς πληρότητος" καὶ τῆς ἀγάπης γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ "παθοκτόνος" νηστεία στὴν αὐθεντική της μορφὴ καὶ ἡ ἄσκηση δὲν στρέφονται κατὰ τοῦ σώματος ἀλλὰ κατὰ τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις της, χαρακτηρίζεται πάντοτε ἀπὸ πληρότητα, τονίζει ὁ Πατριάρχης: "Λειτουργικὴ ζωή, ἄσκησις καὶ πνευματικότης, ποιμαντικὴ μέριμνα καὶ ἐγκόσμιος καλὴ μαρτυρία, ...εἶναι στοιχεῖα ἀλληλένδετα καὶ ἀλληλοσυμπληρούμενα τῆς χριστιανικῆς μας ταυτότητος, μὲ κοινὸν σημεῖον ἀναφορᾶς καὶ κατεύθυνσιν τὴν Βασιλείαν τῶν Ἐσχάτων καὶ τὴν ἐν αὐτῇ πλήρωσιν καὶ πληρότητα τῆς Θείας Οἰκονομίας" μὲ ὕψιστο σημεῖο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, «στέφανο» καὶ «βραβεῖον» τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων,τὴν μετοχὴ στὸ μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστὴ εἶναι λοιπόν, κατὰ τὴν Α.Θ.Παναγιότητα, μέσα τὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀποϊεροποιήσεως τῆς ζωῆς, ἀποκάλυψη καὶ βίωση τοῦ ἀληθοῦς νοήματος τῆς ἐλευθερίας. Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ ἔχει ὡς ἀποστολὴ νὰ ἀναδείξει ἐμπράκτως τὸ ὑπαρξιακὸ βάθος τοῦ "τριπτύχου" τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος, δηλαδή, "τῆς ἀδιασπάστου ἑνότητος λειτουργικῆς ζωῆς, ἀσκητικοῦ ἤθους καὶ ἀλληλεγγύης" τὸ ὁποῖο,στὸ χῶρο τοῦ ἤθους καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, ἀποτελεῖ μία "ἀξιολογικὴ ἐπανάσταση" στηριγμένη στὴν πίστη στὸ Χριστὸ καὶ στὴ θεοδώρητη ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, καταλήγει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ εὔχεται στὰ " ἀνὰ τὴν οἰκουμένην πνευματικὰ τέκνα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας εὔδρομον τὸ στάδιον τῆς νηστείας".

Τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Κατηχητηρίου Λόγου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου βρίσκεται ἐδῶ (.PDF).

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Mai 2023: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle