Ἱστορική Συμφωνία γιά τήν Πανορθόδοξη Σύνοδο

Ἱστορική Συμφωνία γιά τήν Πανορθόδοξη Σύνοδο

Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχιάρχου κ. Βαρθολομαῖου συγκεντρώθηκαν οἱ προκαθήμενοι ὅλων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀπό τίς 6 ἕως τίς 9 Μαρτίου στό Φανάρι.  Σκοπός τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως ἦταν ἡ ὁριστική διευθέτηση τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος θά λάβει χώρα τό 2016 στήν Κωνσταντινούπολη καί θά εἶναι ἡ πρώτη ἀπό τό ἔτος 787! Ὑπό τήν Προεδρεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί μέ τήν ἐξαίρεση τόν ἀσθενούντα Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη συνῆλθαν οἱ προκαθήμενοι στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Φανάρι γιά νά συζητήσουν γιά τά θέματα καί τίς προκλήσεις, πού ἀφοροῦν τήν καθόλου ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὡς ἑνότητα ἐν ποικιλομορφία ἀνά τόν κόσμο.

Ἡ σύναξη ἔλαβε χώρα σέ πνεῦμα ἀδελφικότητας. Οἱ προκαθήμενοι συσκέφθηκαν γιά θέματα πού ἀφοροῦν τή σύγχρονη ζωή καί τό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στόν κόσμο καί ἰδιαίτερα στίς περιοχές ἐκεῖνες, ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ Χριστιανοσύνη βρίσκονται ἀντιμέτωπες μέ μεγάλα προβλήματα. Ἐξέφρασαν ὁμόφωνα, ρητά καί κατηγορηματικά τήν ἀλληλεγγύη τους στούς ἀδελφούς καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ, πού βρίσκονται σέ αὐτές τίς περιοχές καί βιώνουν τούς διωγμούς, τίς θλίψεις καί τόν πόνο. Ἐξέφρασαν τή δυσφορίας τους γιά τήν κατάσταση στήν Οὐκρανία καί τήν Μέση Ἀνατολή. Τόνισαν τήν ἀνησυχία τους γιά τήν τύχη τῶν ἀπαχθέντων Μητροπολιτῶν, τοῦ Μητροπολίτου Χαλεπίου Παύλου, αὐταδέλφου τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου, καί τοῦ Συροϊακωβίτου Μητροπολίτου Γρηγορίου Ἰωάννου Ἀβραάμ.

Ἀποτελεῖ ἱστορικῆς σημασίας ἀπόφαση τό γεγονός, ὅτι οἱ προκαθήμενοι θά συνέλθουν τό 2016 σέ μία Ἁγία καί Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο ὑπό τήν Προεδρεία τῆς Ἀ.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στήν Κωνσταντινούπολη. Σέ αὐτή τή συνάφεια προσδιορίσθηκαν οἱ διαδικασίες τοῦ Πρωτοκόλλου καί ὁ τρόπος λήψεως τῶν ἀποφάσεων.

Ἱστορική Συμφωνία γιά τήν Πανορθόδοξη ΣύνοδοΤήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 9 Μαρτίου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τέλεσε μέ ὅλους τούς προκαθήμενους τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν τή θεία Λειτουργία στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου ἀνέγνωσε χαιρετισμό τῶν Ἱεραρχῶν καί τίς ἀποφάσεις τῆς συνάξεως.

Ὁ Χαιρετισμός εἶχε ὡς ἑξῆς:

Διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ὡλοκληρώθησαν σήμερον, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως τῶν Μακ. Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη ἐν Φαναρίῳ ἀπό 6ης ἕως 9ης Μαρτίου ἐ.ἔ., κατόπιν προσκλήσεως καί ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καί τῆς ὁποίας μετέσχον πάντες οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι αὐτοπροσώπως, πλήν τοῦ ἀσθενοῦντος Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. κ. Ἰωάννου, ἐκπροσωπηθέντος ὑπό Ἀρχιερέων τῆς κατ᾿ αὐτόν Ἐκκλησίας.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Συναξέως διεξήχθησαν εἰς λίαν ἀδελφικόν κλίμα, συνεζητήθησαν δέ κατ᾿ αὐτήν ζητήματα ἀφορῶντα εἰς τήν ζωήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ, ἰδιαιτέρως εἰς περιοχάς ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ χριστιανισμός ἐν γένει ἀντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καί δυσκολίας, διεδηλώθη δέ ἡ συμπαράστασις καί τό ἔντονον ἐνδιαφέρον συνόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τούς δοκιμαζομένους ἐκεῖ συνανθρώπους μας. Ὅλως ἰδιαιτέρως ἀπησχόλησε τήν Σύναξιν ἡ κρατοῦσα σήμερον κατάστασις ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καί αἱ πρόσφατοι ἐξελίξεις ἐν Οὐκρανίᾳ, ὡς καί ἡ συνεχιζομένη ἄγνοια περί τῆς τύχης τῶν πρό πολλοῦ χρόνου ὑπό ἀγνώστων ἀπαχθέντων Ἱεραρχῶν, Μητροπολίτου Χαλεπίου Παύλου καί Yuhanna Ibrahim τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς τά πλαίσια τῆς Συνάξεως αὐτῶν οἱ Προκαθήμενοι συνεζήτησαν ἐπίσης τό θέμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἀπεφασίσθη ὅπως, ἐπιταχυνομένης τῆς προπαρασκευῆς αὐτῆς προσεχῶς, συγκληθῇ αὕτη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί ὑπό τήν προεδρίαν αὐτοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐντός τοῦ ἔτους 2016.

Ἐν σχέσει πρός τό θέμα τοῦτο, οἱ Προκαθήμενοι καθώρισαν ὡσαύτως τά τῆς ἐκπροσωπήσεως καί συμμετοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύνοδον, καθώς καί τόν τρόπον λήψεως τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς.

 Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 9ης Μαρτίου, ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ Προκαθήμενοι συνελειτούργησαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Φαναρίῳ, ὅτε καί ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος τό Μήνυμα αὐτῶν πρός τούς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδόξους πιστούς, τούς ἁπανταχοῦ ἀδελφούς χριστιανούς καί πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως.

Φάναριον, 9 Μαρτίου 2014

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἀγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
Ημερομηνία : 1/12/2019
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag15.12.2019: Sonntag der Vorväter

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle