«Ἡ Θρησκευτική ἐλευθερία σήμερα». Διεθνές συμπόσιο γιά τά 1.700 χρόνια τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων

1112677516.jpg

Τό ὕψιστο ἀγαθό τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ἡ δράση γιά τή διαφύλαξή της ἀποτέλεσαν θέμα συζητήσεως τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου, τό ὁποῖο ἔλαβε χῶρα τήν 17η-19η Μαΐου στήν Κωνσταντινούπολη μέ τίτλο «Διάταγμα Μεδιολάνων: 1700 ἔτη θρησκευτικῆς ἐλευθερίας». Μέ τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων  (313) ἐπέτρεψαν ὁ Μ. Κωνσταντῖνος καί ὁ συναυτοκράτορας τοῦ νοτιοδυτικοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους Λικίνιος τήν ἐλεύθερη θρησκευτική ἔκφραση στό στὸ χριστιανισμό καί ἄλλες θρησκευτικές ὁμολογίες. Τό Συμπόσιο διοργανώθηκε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχείο σέ συνεργασία μέ τή ρωμαιοκαθολική Ἐπισκοπική Συνέλευση Εὐρώπης (CCEE).

Τή διοργάνωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους Ἀρχιερεῖς καί ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἀπό τήν Αὐστρία παρέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος. Παρόντες ἦταν ἐπίσης ἐκπρόσωποι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀρχιραββῖνος στήν Τουρκία, κ. Ishak Haleva, καθώς καί ἐκπρόσωποι τῆς μαρωνιτικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἰσλάμ.

Μετά τό σύντομο χαιρετισμό τοῦ Σεβ. Μητροποίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐκ μέρους τῆς Ὁργανωτικῆς Ἐπιτροῆς τοῦ Συμποσίου, τίς ἐργασίες ἄνοιξε ἡ Α.Θ. Παναγιότητα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μὲ βαρυσήμαντο χαιρετισμό γιά τή σημασία τοῦ Διατάγματος ἄλλοτε καί σήμερα. Στόν χαιρετισμό του ὁ Παναγιώτατος ἐπισήμανε μεταξύ ἄλλων: «Εὑρισκόμεθα εἰς τήν Κωνσταντίνου Πόλιν. Καί διαλογιζόμεθα ἴσως καί δικαίως: «Εἰς ποίαν κατατάστασιν εὑρίσκεται νῦν ἡ χριστιανικωτάτη Πόλις, τήν ὁποίαν ἀνίδρυσεν καί ἐτίμησεν διά τοῦ ὀνόματός του ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος;» Τήν ἀπατηλήν καί φθοροποιόν σκέψιν καί ἀναλόγους διαλογισμούς διαψεύδει ἡ Σελίς καί τό Σημεῖον τῶν 1.700 ἐτῶν! Καί τό σημεῖον εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία συνέχει τόν κόσμον διά τοῦ Σταυροῦ, ὅτι ἡ πίστις δέν εἶναι ἕν κοινωνικόν φαινόμενον ἤ μία ἁπλή ἰδεολογία. Εἶναι ἁγιαστική χάρις».Κατά τό προηγούμενο ἀπόγευμα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος παρευρέθηκε στούς ἑορτασμούς στό Μιλάνο τῆς Ἰταλίας συμμετέχοντας στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις.

Μετά τόν χαιρετισμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου ἀκολούθησε ὁ παπικός Νούντσιος στήν Τουρκία, Ἀρχιεπίσκοπος Antonio Lucibello, ὁ ὁποῖος διεμήνυσε τόν χαιρετισμό τοῦ Πάπα Φραγκίσκου. Στή συνέχεια ἔλαβε τόν λόγο ὁ Καρδινάλιος Οὑγγαρίας Péter Erdö, Πρόεδρος τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Εὐρωπῆς περί τῆς ἀποξενώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεὸν κατά τόν 21ο αἰώνα, καθώς καί γιά την σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ μέσα ἀπό τήν θρησκευτική ἐλευθερία νά ἀνακαλύψει τόν Θεό. Μετά τίς εισηγήσης τοῦ Καθηγητή Ramsay MacMullen καί τοῦ Dr. Francesco Braschi ἀκολούθησαν εἰσηγήσεις μέ θέμα: «Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία ἐξ ἐπόψεως θρησκευτικῆς κοινότητος», «Ἡ πραγματικότητα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀνά ττήν Ὑφήλιο», καθώς καί «Σχέσεις ἀνάμεσα σέ Θρησκεία, Πολιτική καί Κοινωνίας».

Τό Συμπόσο ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἔκδοση ἀνακοινωθέντος, στό ὁποῖο συνεφώνησαν ὅλοι οἱ συμμετέχοντες. Σέ αὐτό ἐξάρθηκε ἡ σπουδαιότητα τοῦ ἀγαθοῦ τῆς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας. Ἐπισημάνθηκε ὁ ἐνεργός ρόλος, ποὺ καλοῦνται νὰ διαδραματίσουν οἱ θρησκευτικές κοινότητες μέσα στίς κοινωνίες, ὅπου μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς ἔκφρασης. Τέλος στό ἐπίκεντρο βρέθηκε ἡ ἄποψη, ὅτι τό Κράτος καί ἡ Ἐκκλησία ἀποτελοῦν δύο ἀνεξάρτητους μεταξύ τους παράγοντες τοῦ δημόσιου βίου, πού ὡστόσο θά πρέπει νά συνεργάζονται στήν ἐπιδίωξη τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καί δικαιοσύνης μέσα στήν κοινωνία. Στό τέλος τού Συμποσίου ἀκολουθησε προσευχή.

17184899.jpgΣτίς 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ἐκδρομή στόν τόπο πού κοιμήθηκε ὁ Μ. Κωνσταντῖνος (Hereke). Στό γεῦμα πού παρατέθηκε, παρακάθισε καί ὁ Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ἠλίας, ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε ἐπίσκεψη στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

723322224.jpgΤήν Κυριακή 19 Μαΐου ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συλλειτούργησε μέ τόν Πατριάρχη Γεωργίας Ἠλία στήν Ἱ.Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς στό Βαλουκλῆ. Στή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθηλε ἡ Πατριαρχικὴ καί Συνοδική Ἐγκύκλιος, στήν ὁποία ἐπισημαίνεται ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ Διατάγματος μέ εἰδική ἀναφορά στά τεκταινόμενα αὐτό τόν καιρό στήν ἐγγής Ἀνατολή. Ἡ Ἐγκύκλιος συνυπογράφεται ἀπό ὅλα τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Κατά τή θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος πλῆθος γεωργιανῶν προσκυνητῶν.

 

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
31
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle