Ἡ Ἐκκλησία στήν Αὐστρία καί ἡ κοινωνική της εὐθύνη

3242147263.jpg

Στίς 3 Δεκεμβρίου καί στό πλαίσιο τῆς συνελεύσεως γιά τόν Διαχριστιανικό Διάλογο στή Βιέννη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ἐξέφρασε τήν πεποίθηση ὅτι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας θά πρέπει νά εἶναι ἡ προάσπιση τῆς ἀγάπης στόν πλησίον καί ἡ συμβολή της στήν ἐνίσχυση τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς συνοχῆς στήν αὐστριακή κοινωνία. Ἡ ἐκδήλωση, μέ τήν ὁποία ὁλοκληρώθηκε κύκλος ἐπιστημονικῶν συναντήσεων τοῦ Διαχριστιανικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν στήν Αὐστρία γιά θέματα κοινωνικῆς εὐθύνης μέ τίτλο: «Sozialwort 10+», κατέληξε σέ πέντε βασικές θέσεις: κοινωνική ἀσφάλεια, νομιμοποίηση τῆς ἀπρόσκοπτης δραστηριότητας τῶν ἐπιστημῶν, ἀνθρώπινες συνθῆκες ἐργασίες, ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης καί εὐθύνη τῶν Ἐκκλησιῶν ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν θεμάτων.

 

 

Στό πλαίσιο τῆς καταληκτήριας αὐτῆς ἐκδήλωσης ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ ἄλλων ἐπισήμανε: «Οἱ χριστιανικές Ἐκκλησίες στήν Αὐστρία, καί βέβαια ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὀφείλουν νά ὑπηρετοῦν τόν σπουδαῖο καί ἀναντικατάστατο ρόλο τους, συμβάλλοντας στήν ἐνίσχυση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. Θά πρέπει νά ἐνσκύψουν ἄμεσα καί μέ συνέπεια στά κοινωνικά προβλήματα καί τίς δυσχέρειες τῶν ἀνθρώπων στή χώρα μας, προτάσσοντας τήν ὑπαρξιακή γιά τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς πίστης στούς διάφορους τομεῖς τοῦ ἀνθρώπινου βίου». Καί τοῦτο διότι πράγματι ἡ χριστιανική εὐαγγελική μαρτυρία εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν ἴδια τή ζωή κάθε ἀνθρώπου. Στή συνάφεια αὐτή ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισήμανε, «ἄν ἐμεῖς δέν ἐπιτύχουμε νά καταστήσουμε αὐτή τήν ἀλήθεια σαφή στόν κόσμο, τοῦτο δέν θά ὀφείλεται στήν ἀξία τοῦ Εὐαγγελίου ἤ στή σπουδαιότητα τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας, ἀλλά στή δική μας ἀνεπάρκεια νά καταστήσουμε τήν θεμελιώδη αὐτή μαρτυρία τῆς χριστιανοσύνης ὄχι μόνον κατανοητή, ἀλλά καί ἀξιόπιστη».

 Οἱ καρποί αὐτῆς τῆς προσπάθειας φανερώνονται στή στάση τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στή δημιουργία καί τόν ἴδιο τόν Πλάστη. «Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἀνάπτυξη τῆς σχέσεώς του μέ τόν Θεό», καθώς ἀνέφερε, «ἀποτελοῦν οὐσιαστικό πρόβλημα ἀπ᾽ ἀρχῆς τῶν αἰώνων. Πρόκειται γιά τήν διατάραξη τῆς κοινωνίας ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο καί τόν Θεό, ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, καί ἐν τέλει ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο καί τό φυσικό του περιβάλλον. Ἐπιτατικό χαρακτήρα ἔτσι λαμβάνει γιά τή ζωή μας ἡ ἀποκατάσταση αὐτοῦ τοῦ ρήγματος, πού ἐπῆλθε ἀνάμεσα στήν οὐρανό καί τή γῆ, ἀνάμεσα στόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, ἀνάμεσα στόν πρότυπο καί τήν εἰκόνα. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ θά πρέπει νά συνεισφέρει ὄχι μόνον τήν ἐνεργή βοήθειά της, ἀλλά μᾶλλον νά παράσχει τό ἔδαφος ἐπί τοῦ ὁποίου μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ αὐτή ἡ ἀποκατάσταση».

 Στή δημοσίευση «Ökumenisches Sozialwort» εἶχαν λάβει τό 2003 μέρος ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν, πού ἀποτελοῦν μέλη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου. Δέκα χρόνια μετά καί στό πλαίσιο τῆς πρωτοβουλίας «Sozialwort 10+» τό ἔργο αὐτό ἔπρεπε νά ἐπικαιροποιηθεῖ. Ἡ Κοινωνική Ἀκαδημία πού ὑπάγεται ἀπό τή ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία στήν Αὐστρία ἀνέλαβε τή διοργάνωση τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος. Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν ἡ Διευθύντρια τῆς Ἀκαδημίας κ. Magdalena Holztrattner ἐπέδωσε τά πορίσματα τοῦ «Sozialwort 10+» στό τέλος τῆς Συνεδρίασης τῆς 3ης Δεκεμβρίου ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου κ. Lothar Pöll.

Ὁ κ. Pöll μέ τή σειρά του τόνισε ὅτι τό Οἰκουμενικό Συμβούλιο θά λάβει πολύ σοβαρά τίς προτάσεις. Γιά τήν κοινωνική εἰρήνη ἀπαιτεῖται πρό πάντων δικαιοσύνη καί ἰσότητα ἀνάμεσα σέ φτωχούς καί πλουσίους. Γι᾽ ἀυτό, ὅπως τόνισε, καί οἱ θέσεις προσδιορίσθηκαν εὔστοχα. Ἡ γῆ ἀνήκει στόν Πλάστη καί ὄχι στά συμφέροντα ἤ στίς τράπεζες, κατά τόν κ. Pöll.

Πέρα ἀπό τόν κ. Pöll καί τόν Μητροπολίτη Αὐστρίας στίς ἐργασίες συμμετεῖχαν ὁ Ἐπίσκοπος InnsbruckManfred Schreuer, ὁ ἐπικεφαλής τῶν Μεταρρυθμισμένων κ. Thomas Hennefeld, ὁ Ἐπίσκοπος Linz Ludwig Schwarz, ἡ ἐκπρόσωπος τῶν Εὐαγγελικῶν Hannelore Reiner, ἐνῶ συνέβαλαν ὁ ἀπελθών Λουθηρανός Ἐπίσκοπος Herwig Sturm καί ὁ ἀπελθών ἐπικεφαλῆς τῶν Μεθοδιστῶν κ. Helmut Nausner.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

31.05.2020: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle