Ἱστορική ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος στήν Οὑγγαρία

2718158708.JPG

Ἀπό τήν 18η ἕως καί τήν 21η Αὐγούστου ἐ.ἔ. ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε, εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τῆς οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως, τήν Βουδαπέστη. Κατά τήν παραμονή του στήν Οὑγγαρία ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, τοῦ Μεγάλου Ἱεροκήρυκος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Βησσαρίωνα Κομτζιᾶ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Ἀθανασίου Buk, συναντήθηκε μέ διάφορους πολιτικούς, ἐκκλησιαστικούς καί διπλωματικούς παράγοντες, ἐνῶ ταυτοχρόνως παρευρέθηκε καί σέ πολλές ἐκδηλώσεις. Κύριος σκοπός ὅμως τῆς ἐπισκέψεώς του ὑπῆρξε ἡ παραλαβή ἑνός ἐπιβλητικοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος στή Βουδαπέστη, δωρεά τοῦ οὑγγρικοῦ Κράτους, τό ὁποῖο θά χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἕδρα τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία, ἀλλά καί ὡς κέντρο τῶν λειτουργικῶν, ποιμαντικῶν καί πολιτιστικῶν ἀναγκῶν του.

Τήν 19η Αὐγούστου, ἡμέρα Σάββατο, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης συνοδευόμενος πέραν τῆς πατριαρχικῆς συνοδείας καί ὑπό τοῦ ἀναπληρωτῆ Πρωθυπουργοῦ κ. Zsolt Semjén, ἐπισκέφθηκε τόν Καρδινάλιο τῆς Οὑγγαρίας στή Βουδαπέστη κ. Peter Erdő, ὁ ὁποῖος τόν ὑποδέχθηκε παρουσίᾳ κι ἄλλων ρωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων τονίζοντας τήν σημασία τῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαλόγου ἀπό τῆς πλευρᾶς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος στό μέλλον καί μέ τήν παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατιαρχείου στή Βουδαπέστη μπορεῖ νά καταστεῖ πιό τακτικός. Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης στήν ἀντιφώνησή του, ἀναφερόμενος στίς διάφορες συναντήσεις πού εἶχε κατά τό παρελθόν τόσο μέ τόν Πάπα Φραγκίσκο Α΄ ὅσο καί μέ τόν ὡς ἄνω Καρδινάλιο, ἐπεσήμανε τίς πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των τονίζοντας ταυτοχρόνως ὅτι ἀποτελεῖ ὕψιστο χρέος τῶν καθόλου χριστιανῶν ἡ διάδοση τῶν εὐαγγελικῶν ἀξιῶν ἀγωνιζόμενοι γιά ἕνα καινό ἦθος, μιᾶς καινῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Στή συνέχεια ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τό οὑγγρικό Κοινοβούλιο, ὅπου συνομίλησε διεξοδικῶς μέ τόν ἀναπληρωτή Πρωθυπουργό κ. Zsolt Semjén καί τόν Ὑπουργό Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ κ. Zoltán Balog γιά διάφορα ἐκκλησιαστικά, πολιτικά καί κοινωνικά ζητήματα. Κατά τή διάρκεια τῆς συνάντησης ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης τίμησε τόν ἀναπληρωτή Πρωθυπουργό τῆς Οὑγγαρίας μέ τόν Σταυρό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου μέ συνοδευτικό πιττάκιο.

20170820 2Τό ἑσπέρας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τόν Πρόεδρο τῆς μεταρρυθμισμένης ἐκκλησίας τῆς Οὑγγαρίας κ. István Szabó, ἐνῶ στή συνέχεια μετέβη στόν κεντρικό ναό τῆς ἐν λόγῳ ἐκκλησίας, ὅπου ἐνόψει τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῶν Οὕγγρων τελέστηκε πανηγυρική ἑσπερινή ἀκολουθία.

Τήν ἑπομένη, ἤτοι τήν 20ή Αὐγούστου, ἔλαβε χώρα ἡ παράδοση-παραλαβή τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος ἐπί τῆς ὁδοῦ Mùzeum Utca 11 στό κέντρο τῆς Βουδαπέστης. Παρουσίᾳ πολλῶν ἐπισκόπων καί πρεσβυτέρων διαφόρων ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν, ἐκπροσώπων τῶν πολιτικῶν καί διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς χώρας, ἀλλά καί πλήθους πιστῶν, ὁ ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Zsolt Semjén παρέδωσε μέσα σέ κλῖμα συγκίνησης τό ὡς ἄνω κτήριο στήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα. Στήν προσλαλιά του ὁ ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός ἀναφέρθηκε στίς πολύ φιλικές σχέσεις μεταξύ τοῦ οὑγγρικοῦ Κράτους καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πού ἔχουν τίς ἀπαρχές των ἤδη στόν 10ο αἰῶνα, ὅταν ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἀπέστειλε τόν Ἅγιο Ἱερόθεο στήν Οὑγγαρία γιά νά μυήσει τούς κατοίκους της στήν χριστιανική πίστη. Ἔνδειξη τῆς εὐγνωμοσύνης τῶν Οὕγγρων γιά τό γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ, συνέχισε, κι ἡ δωρεά τοῦ κτηρίου αὐτοῦ. Εἴθε ὁ χῶρος αὐτός νά προσφέρει στήν οὑγγρική κοινωνία ἕνα κομμάτι ἀπό τήν ὀρθόδοξη παράδοση καί πνευματικότητα. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στήν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε τήν οὑγγρική Κυβέρνηση γιά τήν δωρεά τοῦ κτηρίου τονίζοντας χαρακτηριστικά: „Παραλαμβάνοντας μέ συγκίνηση καί μέ εὐγνωμοσύνη αὐτό τό κτηριακό συγκρότημα, εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι θά καταστεῖ κέντρο τῆς μαρτυρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Κέντρο συνάντησης καί διαλόγου πολιτισμοῦ καί παιδείας, ἱεραποστολικῆς διακονίας, πού θά προσδώσει στήν Ἐξαρχία μας καινή ὤθηση καί ἰσχυρότερη φωνή γιά ὅσο διάστημα θά τελεῖ ἀκόμη ὑπό κατάληψη ἡ ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στή Βουδαπέστη ἀπό τούς Ρώσους ἀδελφούς. Τό παρόν κτήριο ἀνοίγει ἕνα καινό κεφάλαιο στήν ἱστορία καί στίς δραστηριότητες τῆς Ἐξαρχίας μας. Εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὁ χῶρος αὐτός νά γίνει τόπος συνάντησης ὅλων τῶν ἀνθρώπων, κατάθεσης τῆς ὀρθοδόξου μαρτυρίας, ἀλλά καί κέντρο διάδοσης τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Τέλος, ἐπιθυμοῦμε νά καταστεῖ ὁ χῶρος αὐτός τό κέντρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀφοῦ ὡς γνωστόν ἡ Θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ τήν κρηπῖδα καί τήν πηγή τῶν καθόλου δράσεων τῆς κάθε ἐνορίας“.

20170820 3Ἡ δωρεά αὐτοῦ τοῦ κτηρίου ὑπῆρξε ἕνα πρῶτο βῆμα στό πλαίσιο τοῦ συμφώνου συνεργασίας ἀπό τῆς 4ης Μαρτίου τοῦ παρελθόντος ἔτους μέ τό ὁποῖο ρυθμίζονται οἱ σχέσεις μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Οὑγγαρίας, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν συμβολή τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στήν πνευματική καλλιέργεια τῆς οὑγγρικῆς κοινωνίας. Τό καθόλου συγκρότημα πρόκειται νά ἀνακαινιστεῖ προσεχῶς γιά νά στεγαστοῦν μελλοντικά οἱ ἐγκαταστάσεις τῆς Ἐξαρχίας μας, τό Ἑλληνικό Σχολεῖο, ἡ Πατριαρχική Ἀκαδημία, ἕνας Ξενών φιλοξενίας καί κάποιοι συνεδριακοί χῶροι. Ἐπιθυμία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά καί τῆς Μητροπόλεως εἶναι ὅπως πέρα ἀπό τήν ἐξυπηρέτηση τῶν διαφόρων ἐκκλησιασικῶν, λειτουργικῶν καί ποιμαντικῶν ἀναγκῶν τῆς Ἐξαρχίας, ἡ νέα ἕδρα της νά ἀποτελέσει χῶρο ἀνάπτυξης τοῦ διαλόγου καί πολιτιστικό κέντρο συνάντησης ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
Μετά τήν τελετή παράδοσης ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης χοροστάτησε στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πλαισιούμενος ὑπό Μεγάλου Ἱεροκήρυκος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Βησσαρίωνα Κομτζιᾶ καί τοῦ Διακόνου τῆς Ἐξαρχίας μας Ἰωσήφ Ötvos. Στό κήρυγμά του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀναφερόμενος στήν ἁγιότητα ὡς συγκεκριμένη στάση ζωῆς τόνισε, ὅτι τοῦτο ἀποτελεῖ τήν προϋπόθεση γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας μέσῳ τοῦ διαλόγου, τό νά μποροῦμε νά συγχωροῦμε δηλαδή τούς ἀνθρώπους μέσα σέ μία πολυπολιτισμική καί συνεχῶς μεταβαλλόμενη κοινωνία. Αὐτή ἄλλωστε εἶναι κι ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στό παρόν, νά καλλιεργήσει ἕναν καινό τρόπο συνύπαρξης τῶν ἀνθρώπων μέ ἄξονα τήν ἀγάπη βασιζόμενη στόν εὐαγγελικό λόγο τοῦ Κυρίου μας καί στίς διαχρονικές ἀρχές του.

20170820 4Τό ἑσπέρας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε μετά τῆς συνοδείας του τόν Πρόεδρο τῆς Οὑγγαρίας κ. János Áder καί συνομίλησε σέ ἐγκάρδια ἀτμόσφαιρα γιά διάφορα ἐπίκαιρα ζητήματα μαζί του, ὅπως γιά τήν προστασία τοῦ κλίματος, ἀλλά καί τόν διωγμό τῶν χριστιανῶν, ἰδιαιτέρως στή Μέση Ἀνατολή. Μάλιστα ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας τόν ἐνημέρωσε ὅτι τό οὑγγρικό Κράτος προτίθεται νά συνεισφέρει στά ἔξοδα τῆς ἀνακαίνισης τοῦ νέου κτηρίου τῆς Ἐξαρχίας μας. Στή συνέχεια ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης μετέβη στή Βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Βασιλέως τῶν Οὕγγρων, ὅπου φυλάσσονται καί τά τίμια λείψανα του. Μάλιστα λόγῳ τῆς ἡμέρας μνήμης τοῦ Ἁγίου ἔλαβε μέρος καί στή λιτανεία τῶν ἀφθάρτων λειψάνων του στό κέντρο τῆς Βουδαπέστης συνοδεύοντας τόν Καρδινάλιο τῆς Οὑγγαρίας κ. Peter Erdő. Στήν λιτανεία ἔλαβαν μέρος πολλοί ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καί διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς χώρας, καθώς καί χιλιάδες πιστοί.

Τήν 21η Αὐγούστου ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ ἐπισκέφθησαν τίς Πρεσβεῖες τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος στήν Οὑγγαρία. Στή συνέχεια, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπέστρεψε ἀεροπορικῶς στήν Κωσταντινούπολη.

20170820 5b 20170820 5c

20170820 6

20170820 7

  

φωτογραφίες:
- Γραφείο του Προθυπουργού
- Maria Karajorgis
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
Ημερομηνία : 1/12/2019
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag15.12.2019: Sonntag der Vorväter

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle