Συνεργασία τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν Θρησκειῶν στήν Αὐστρία

330174101.jpg

Οἱ ἀναγνωρισμένες ἀπό τό Αὐστριακό Κράτος Ἐκκλησίες καί Θρησκευτικές Κοινότητες ἐπιδιώκουν γιά τό μέλλον μία στενότερη συνεργασία, ὥστε νά ἐνισχύσουν τήν κοινωνική συνοχή τῆς χώρας καί παράλληλα νά δραστηριοποιηθοῦν γιά τή θρησκευτική ἐλευθερία σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς στρογγυλῆς τραπέζης στήν ὁποία συνῆλθαν οἱ 16 θρησκευτικές κοινότητες ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν καί Ἐνσωμάτωσης κ. Sebastian Kurz τήν περασμένη Τρίτη στή Βιέννη. Ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στή συνάντηση ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ ὁποῖος διαβεβαίωσε γιά τήν ἀμέριστη ὑποστήριξη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στή νέα αὐτή πρωτοβουλία συνεργασίας. Ἀκόμη καί σήμερα χρησιμοποιεῖται ἡ θρησκεία ὡς αἰτία πολέμου, ὅμως θά πρέπει νά ἀποτελεῖ σημεῖο καταλλαγῆς καί μόνον, ἐπεσήμανε ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας καί τόνισε ὅτι στό ὄνομα τῆς ἀνεκτικότητας δέν θά πρέπει νά γίνονται διακρίσεις δυσανεκτικότητας, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ τούς χριστιανούς καί τίς χριστιανικές ἀξίες. «Ἡ θρησκεία δέν ἀποτελεῖ σημεῖο συνάντησης τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό μόνον, ἀλλά καί τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν συνάνθρωπο».

Στόν χαιρετισμό του στό πλαίσιο τῆς Συνάντησης τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων μέ τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διά μέσου τῆς Συνελεύσεως τῶν Ἐπισκόπων συμμετέχει πάσῃ δυνάμει στή συνεργασία ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ ἀνθρώπου.

2776271962.jpgΣτήν Αὐστρία ὑπάρχει μία καλή παράδοση συνεργασίας ἀνάμεσα στίς θρησκεῖες ἀνέφερε στή συνέντευξη τύπου πού ἀκολούθησε τῆς συνάντησης ὁ Ὑπουργός Sebastian Kurz. Αὐτή ἡ παράδοση θά πρέπει νά ἀνανεωθεῖ. Ἐλπίζει ὅτι αὐτή ἡ πρόοδος θά ὀφελήσει ὄχι μόνον στή ἐνσωμάτωση τῶν μεταναστῶν στήν Αὐστρία, ἀλλά καί στήν ἐνίσχυση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας. «Ἐπιθυμοῦμε νά καταστεῖ θέμα ἡ θρησκευτική ἐλευθερία καί θέλουμε νά ἑλκύσουμε τό ἐνδιαφέρον σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο στή δράση γιά τό θεμελιώδες αὐτό ἀνθρώπινο δικαίωμα», ἀνέφερε ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν.

Ὁ Καρδινάλιος Schönborn μίλησε γιά τή συμβολή τῶν θρησκειῶν στό δημόσιο βίο. Ἐξετίμησε τή νέα πρωτοβουλία. Μέ αὐτή θά καταστεῖ πράξη ἡ σύμβαση τῆς Λισσαβόνας γιά τόν θεσμοθετημένο διάλογο ἀνάμεσα στίς θρησκευτικές κοινότητες καί τήν πολιτεία.

Ἡ διατήρηση τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς προσοχῆς στίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τοῦ ἄλλου ἀποτελεῖ βάση τῆς συνεργασίας. Παράλληλα τόνισε, ὅτι τά θρησκευτικά σύμβολα θά πρέπει νά ἔχει θέση στό δημόσιο βίο. Οἱ πρόσφατες διαμάχες γιά τό σταυρό στίς σχολικές τάξεις, ἡ περιτομή ἤ τό κάλυμμα κεφαλῆς ἔδειξαν ὅτι δέν ἀποτελεῖ μέ κανένα τρόπο κάτι τό αὐτονόητο.

Σέ ἐπερωτήσεις τόνισαν τόσο ὁ Καρδινάλιος Schönborn ὅσο καί ὁ κ. Kurz ὅτι δέν τίθεται ζήτημα γιά τήν θέση τοῦ Σταυροῦ στίς σχολικές τάξεις.

Πρωτοβουλία διαλόγου ἀνάμεσα στούς Χριστιανούς, τούς Ἰουδαίους καί τούς Μουσουλμάνους.

Χωρίς περιτομή καί καθαρμούς, πού καί τά δύο ἀποτελοῦν πυλῶνες τῆς ἰουδαϊκῆς πίστης, δέν θά μποροῦσε νά εἶναι δυνατή ἡ διαβίωση τῶν Ἰουδαίων στήν Εὐρώπη, τόνισε ὁ Oskar Deutsch, Πρόεδρος τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητας στήν Βιέννη. Τό πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στό Ἰουδαϊκό Μουσεῖο στίς Βρυξέλλες ἔδειξε «ὅτι δέν εἶναι δυνατό νά ζεῖ ἀκόμη καί σήμερα κανείς μέ ἐλευθερία καί εἰρήνη». Ἄμέσως μετά τίς πρόσφατες Εὐρωεκλογές, πού σημείωσαν μία στροφή πρός τόν δεξιό χῶρο, θά πρέπει ἀκόμη περισσότερο ἡ πολιτεία νά στραφεῖ ἐναντίον στόν ἀντισημιτισμό καί τόν ρατσισμό καί νά προχωρήσει ἀποφασιστικά πρός τή θρησκευτική ἐλευθερία.

Ὁ Fuat Sanac, Πρόεδρος τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκευτικῆς Κοινότητας στήν Αὐστρία δήλωσε τήν ἑτοιμότητα τῶν Μουσουλμάνων στή χώρα νά δραστηριοποιηθοῦν γιά τή θρησκευτική ἐλευθερία καί ἐνάντια σέ κάθε μορφή ἀντισημιτισμοῦ. «Εἴμαστε μία μικρή κοινότητα, ἀλλά στήν Αὐστρία κάνουμε ὅτι εἶναι δυνατό, ὥστε νά ἀντιμετωπήσουμε τόν ἀντισημιτισμό ὡς ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας». Ἐλπίζει στήν ἄμεση διαμόρφωση τοῦ Ἰσλαμικοῦ Νόμου. Ἄν αὐτός προσαρμοστεῖ στίς σύγχρονες προκλήσεις, θά συμβάλλει σημαντικά στήν ἐνσωμάτωση τῶν Μουσουλμάνων στήν Αὐστρία.

Ὁ Εὐαγγελικός Ἐπίσκοπος Michael Bünker ἐξετίμησε ἐπίσης αὐτή τήν πρωτοβουλία διαλόγου, πού ἐκφράζει τόν πλουραλισμό τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων στήν Αὐστρία. Αὐτός ὁ διάλογος ἀνάμεσα στίς θρησκευτικές κοινότητες καί τούς κρατικούς ἀξιωματούχους δέν εἶναι αὐτονόητος, βρίσκεται ὅμως στό ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος ὅλων.

 Σέ ἐρώτημα πρός τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικόν γιά τό περιστατικό σέ δημοτικό σχολεῖο τῆς κάτω Αὐστρίας, ὅπου γονεῖς ἑνός παιδιοῦ ἄνευ θρησκεύματος διαμαρτυρήθηκαν γιά τήν διδασκαλία θρησκευτικῶν τραγουδιῶν στό πλαίσιο τοῦ μαθήματος μουσικῆς καί τό θεώρησαν προσβολή τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ὁ Ὑπουργός ἀνέφερε ὅτι αὐτό εἶναι γελοῖο.

Τό ἀποτέλεσμα τῆς πρώτης συναντήσεως τῶν Θρησκειῶν: Τόν Ἰούνιο θά πρέπει νά συσταθεῖ μία ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων, πού θά ἀφιερωθεῖ στό θέμα Θρησκευτική Ἐλευθερία. Ἀνάμεσα στά ἄλλα θά πρέπει νά ἀναπτύξει στρατηγικές, ὥστε ἡ αὐστριακή ἐξωτερική πολιτική νά ἐπικεντρωθεῖ περισσότερο στό ζήτημα αὐτό.

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle