Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα» τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ  Πάσχα» τῆς  Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ....

«Εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπάρχει πόνος καὶ θάνατος, ἀλλὰ ἀτελεύτητος ζωή », τονίζει ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν ἐφετινὴν Πατριαρχικὴν Ἀπόδειξιν ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. Ἡ πίστη στὸν Χριστὸ δίδει τὴν δύναμη, τὴν καρτερία καὶ τὴν ὑπομονὴ «διὰ νὰ ἀντέχωμεν τὰς δοκιμασίας», διότι « ὁ Χριστὸς εἶναι «ὁ πᾶσαν νόσον ἰώμενος καὶ ἐκ τοῦ θανάτου λυτρούμενος», γράφει ὁ Παναγιώτατος. Μὲ τὴν ἐξάπλωση τῆς σοβούσης πανδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ ἀποδείχθηκε « πόσον εὔθραστος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πόσον εὐκόλως τὸν κυριεύει ὁ φόβος καί ἡ ἀπόγνωσις, πόσον ἀδύναμοι ἀποδεικνύονται αἱ γνώσεις καί ἡ αὐτοπεποίθησίς του". Ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὸν Πατριάρχη, ἀδυνατεῖ νὰ κατευθύνει σωστὰ τὴ ζωή του πιστεύοντας ὅτι « ὅτι ὁ θάνατος ἀποτελεῖ ἓν γεγονός εἰς τό τέλος τῆς ζωῆς καὶ ὅτι ἡ λήθη ἢ ἡ ἀπώθησις τοῦ θανάτου εἶναι ἡ ὀρθὴ ἀντιμετώπισίς του". Εἶναι δύσκολον νὰ παραμείνωμεν ἀνθρώπινοι ἄνευ τῆς ἐλπίδος τῆς αἰωνιότητος, ὑποστηρίζει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι « Ἡ παρουσία τοῦ πόνου καὶ τοῦ θανάτου, ὅσον ἁπτὴ καὶ ἂν εἶναι, δὲν ἀποτελεῖ τὴν ἐσχάτην πραγματικότητα ». Κατὰ τὸν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδοξίας, πραγματικότητα εἶναι ἡ ὁριστικὴ κατάργησις τοῦ θανάτου διότι « ἡ λαμπροφόρος Ἔγερσις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ διαβεβαίωσις ὅτι κυρίαρχος εἰς τὴν ζωήν τοῦ κόσμου δὲν εἶναι ὁ θάνατος, ἀλλὰ ὁ καταργήσας τὸ κράτος τοῦ θανάτου Σωτήρ » .

Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀποδείξεως ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα εὑρίσκεται ἐδῶ.

Ἀναστάσιμο Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἀναστάσιμο Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου

Τὸ εὐφρόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι "ἄγκυρα ἐλπίδος" καὶ πηγὴ χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως γιὰ ὅλους τοὺς ἄνθρώπους. Μὲ τὴν ἐκ νεκρῶν  Ἔγερσή Του ὁ Χριστὸς χάρισε τὴν ἀληθινὴ Ζωὴ στὸ ἀνθρώπινο γένος συμπαρασύροντας πρὸς αὐτὴν ὅλους τοὺς νεκρούς,τοὺς  ὑποδούλους στὸ κράτος τοῦ θανάτου. Ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς πιστοὺς τῆς Αὐστρίας ὁ Μητροπολίτης Ἀρσένιος ὑπογραμμίζει :  «Γνωρίζομε ὅτι δὲν εἴμεθα μόνοι, δὲν ἁγωνιζόμεθα ἀβοήθητοι, ἀλλὰ ἔχομε σύμμαχο καὶ συνοδοιπόρο τὸν Ἀναστάντα Χριστό, τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου... οὔτε ὁ κορονοϊός, οὔτε ἄλλη ἀπειλὴ μποροῦν νὰ σπείρουν φόβο θανάτου στὴν ψυχή μας διότι Χριστὸς Ἀνέστη»! . 

Στὸ ἀναστάσιμο μηνυμά του ὁ  Μητροπολίτης ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ ποίμνιό του καλεῖ  ἐπίσης «  τοῦτες τὶς δύσκολες ἡμέρες, κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ ἀνθρωπότητα κλονίζεται ἀπὸ ἕναν πειρασμὸ καὶ μία δοκιμασία ἐπηρεάζει τὶς ζωές μας καὶ  ἐκεῖνες τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων, νὰ διατηρήσουμε ὅλοι ἀκέραια καὶ ἀκλόνητη τὴν πίστη καὶ ἄσβεστη τὴν ἐλπίδα στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας ποὺ νίκησε τὴν φθορὰ καὶ τὸ θάνατο, τὸν πόνο καὶ τὸ φόβο».

Τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Ἄναστασίμου Μηνύματος τοῦ Σ. Μητροπολίτου εὑρίσκεται ἐδῶ.

Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί ὁ Σταυρός

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί ὁ Σταυρός

Μητροπολίτου Αὐστρίας Ὑπερτίμου καὶ
Ἐξάρχου Οὑγγαρίας 
καὶ Μεσευρώπης κ. κ. Ἀρσενίου

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ὁλοκληρώθηκε καὶ φθάσαμε στὸ τέλος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἦταν πολὺ ἰδιαίτερη αὐτὴ ἡ Τεσσαρακοστὴ γιὰ τὴν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξία ὅπως βέβαια γιὰ ὅλες τὶς Ὁμολογίες καὶ τὶς θρησκευτικὲς κοινότητες. Ἤρθαμε ἀντιμέτωποι μὲ τὴν πρόκληση τῆς ἀσθενείας, τοῦ πόνου, τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀβεβαιότητος σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Μέσα σ΄ αὐτὴ τὴν ὀδυνηρὴ κατάσταση, οἱ πιστοὶ καλοῦνται νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς, νὰ μείνουν μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ νὰ στερηθοῦν τὴν παρουσία Του καὶ τὴ θεία παρηγορία ἀπὸ τὴν ψυχοσωματική τους ὕπαρξη. Στὴν περίπτωση αὐτῆς τῆς νόσου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον ἐφαρμόζει τὴν ἄκρατο καὶ ἐσχάτην οἰκονομία ὅπως ἔλαβε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Κύριό μας νὰ πράττει πάντοτε: “Ἀγάπα τὸν πλησίον σου, ὡς ἑαυτόν[1].

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί ὁ Σταυρός

Μήνυμα τοῦ Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου γιὰ τὴν Ἅγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τοῦ Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου γιὰ τὴν Ἅγία...

Ὁ Σ. Μητροπολίτης Ἀρσένιος στὸ ποιμαντικὸ Μήνυμά του καλεῖ ὅλους τοὺς πιστοὺς, νὰ συμμετάσχουν μὲ κατάνυξη καὶ συνέπεια στὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα, ἔστω καὶ μέσῳ τῆς ζωντανῆς μεταδόσεως, χωρὶς τὴ φυσικὴ παρουσία τους στὸ Ναό. Θυμίζοντάς τους ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ φοβοῦνται ἀλλὰ νὰ εἶναι θαρραλέοι καὶ «ἐλπιδοφόροι», τονίζει κατὰ λέξιν τὰ ἑξῆς: "Οὔτε στιγμὴ ὅμως δὲν ξεχνοῦμε τὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος γιὰ τὴν τοῦ κόσμου Σωτηρία : «...καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται» (Λκ 12,7). Ἐκεῖνος ἐλέγχει τὶς εἰσόδους μας καὶ τὶς ἐξόδους μας καὶ «πάντα συντελεῖ εἰς ἀγαθόν». Κατὰ τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες ἕως καὶ τὴν λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι εὐκαιρία «ὄχι μόνο γιὰ λίγες ὧρες κατανύξεως καὶ περισυλλογῆς μπροστὰ στὴν ὀθόνη, ἀπ ́ ὅπου παρακολουθοῦμε τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, ἀλλὰ γιὰ ἐγκράτεια καὶ ἀληθινὴ στροφὴ τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδίας μας πρὸς τὸν Πατέρα μας».

Ὑπενθυμίζει δὲ ὅτι, ἐπειδὴ ἀκριβῶς  ἡ πίστη εἶναι πάντα «δι’ἔργων ἐνεργουμένη», καλὸ εἶναι νὰ «θυμηθοῦμε ἔστω καὶ μὲ καθυστέρηση τὴν ἀνάγκη νὰ λάβωμε δῶρα καὶ εὐλογία διὰ τῆς ἀνυστερόβουλης προσφορᾶς πρὸς τὸν συνάνθρωπο ὑλικῶν καὶ πνευματικῶν ἀγαθῶν ἀπὸ ἀγάπη καὶ εὐσπλαγχνία» .

Τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Μηνύματος  τοῦ Σ. Μητροπολίτου βρίκεται ἐδῶ.

Ζωντανὴ μετάδοση: Κύκλος διαλόγου για πνευματικά θέματα

Διαβᾶστε περισσότερα: Ζωντανὴ μετάδοση: Κύκλος διαλόγου για πνευματικά θέματα

Την προσεχή Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, στο γνωστό δίαυλο του YouTube στη σελίδα του Facebook της Ι. Μητροπόλεως Αυστρίας, θα λάβει χώρα ένας κύκλος ζωντανού διαλόγου με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας κ. Αρσένιο. Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης δίνεται η ευκαιρία να υποβάλετε μέσω messenger προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη ερωτήσεις σχετικές με τα συζητούμενα πνευματικά θέματα. Σας προσκαλούμε λοιπόν εγκάρδια και χαιρόμαστε που έστω και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να συναντηθούμε.

Για περισσότερες πληροφορίες.

Μήνυμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρὸς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν πανδημία ἀπὸ τὸν Κορονοϊό (18 Μαρτίου 2020)

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἀπὸ τὸ Φανάρι, ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆς Βασιλευούσης Πόλεως, ἀπὸ τὴν πόλη της Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας, τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐπικοινωνῶ μὲ τὰ προσφιλῆ πρόσωπά σας, μὲ τὴν κάθε μιὰ καὶ τὸν κάθε ἕνα, μὲ ἀφορμὴ τὶς πρωτοφανεῖς συνθῆκες, τὴ δοκιμασία, ποὺ διερχόμαστε ὡς ἀνθρώπινο γένος, ἐξαιτίας τῆς παγκοσμίου ἀπειλῆς ποὺ προκαλεῖ ἡ πανδημία τοῦ νέου κορονοϊοῦ, γνωστοῦ ὡς Covid-19.

Ὁ λόγος τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπουσιάζει αὐτὲς τὶς ὧρες.Ὅπως ἔχουμε μάθει ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῶν αἰώνων, ὁ λόγος μας εἶναι εὐχαριστιακός, διδακτικός, ἐνισχυτικὸς καὶ παρηγορητικός.

Τὸ μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. ἔχει ὡς ἑξῆς.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
22
23
24
27
29
30
31
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Februar 2021: Sonntag des Verlorenen Sohnes

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle