Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Βιέννη

Περισσότερα...

Τὴν Πέμπτη 14η Σεπτεμβρίου 2023, ἑορτὴ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου  καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἐξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἐτέλεσε τὴν Ἄκολουθία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου  Σταυροῦ εἰς τὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννη, τὸν Ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο, τὸν Πρεσβύτερο π. Ἀριστείδη καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο π. Μάξιμο.

Περισσότερα...

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὸ Graz

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακὴ 10η Σεπτεμβρίου 2023, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἐξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος μετέβη στὸ Graz ὅπου προεξῆρχε  τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἐτέλεσε τὸν καθιερωμένον Ἁγιασμὸ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. Κατὰ τὴν εὐχαριστιακὴ σύναξη στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας am Leech, τὸ ἱστορικὸ πανεπιστημιακὸ παρεκκλήσιο ποὺ ἔχει παραχωρηθῆ γιὰ τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐνορίας Ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ Graz ἑορτάσθησαν ἡ ἀπόδοση τῆς Ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ τὰ προεόρτια τῆς  Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Περισσότερα...

Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ τῆς Βιέννης

Περισσότερα...

Tὸ Σάββατο 9η Σεπτεμβρίου 2023, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη, ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη  Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αὐστρίας, Ἔξαρχο Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιο πλαισιούμενο ἀπὸ τὸν Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννη καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο π. Μάξιμο ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης.

Περισσότερα...

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης εἰς τὸ Sankt Andrä am Zicksee

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 3η Σεπτεμβρίου 2023, πρώτη Κυριακὴ τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης στὸ Sankt Andrä am Zicksee, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κ. Ἀρσενίου συμπαραστατουμένου ἀπὸ τοὺς Ἱερομονάχους π. Ἰάκωβο καὶ π. Βαρθολομαῖο καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν Ἀρχιδιάκονο π. Μάξιμο. Πυκνὸ ἐκκλησίασμα συμμετεῖχε στὴν κυριακάτικη εὐχαριστιακὴ ἱεροτελεστία κατὰ τὴν ὁποία ἔψαλε ὁ χορὸς τῆς Μονῆς.

Περισσότερα...

Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς τὸ Σχολεῖον τῆς Ἐξαρχίας εἰς Keszthely Οὑγγαρίας

Περισσότερα...

Τὴν Παρασκευὴ 1η Σεπτεμβρίου 2023 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος μετέβη εἰς Keszthely τῆς Οὑγγαρίας καὶ ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς τὸ ἐκεῖ Σχολεῖο τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μετὰ τὴν τέλεση τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τὴν Διευθύντρια Zsuzsanna Molnar, τοὺς διδάσκοντες καὶ τοὺς γονεῖς γιὰ τὶς συνεχεῖς καὶ συντονισμένες προσπάθειες ἀνανεώσεως καὶ βελτιώσεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν προσφορῶν τοῦ Σχολείου.

Περισσότερα...

Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου για την ημέρα προσευχής υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2023)

Περισσότερα...

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Εὐδοκίᾳ τοῦ Ἀρχηγοῦ καί Τελειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν, εἰσερχόμεθα σήμερον εἰς τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί ἑορτάζομεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις, διά τριακοστήν πέμπτην φοράν, τήν Ἡμέραν προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Χαιρόμεθα διά τήν ἀπήχησιν τῶν οἰκολογικῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Πατριαρχείου ὄχι μόνον εἰς τόν χριστιανικόν κόσμον, ἀλλά καί εἰς ἄλλας θρησκείας, εἰς κοινοβούλια καί πολιτικούς, εἰς τόν χῶρον τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, τῆς ἐπιστήμης, τῶν οἰκολογικῶν κινημάτων καί τῆς νεολαίας. Οὕτως ἤ ἄλλως, ἡ οἰκολογική κρίσις, ὡς παγκόσμιον πρόβλημα, μόνον μέ παγκόσμιον εὐαισθητοποίησιν καί κινητοποίησιν δύναται νά ἀντιμετωπισθῇ.

Ἐκφράζομεν ἐπίσης τήν ἱκανοποίησιν μας, ἐπειδή ἔχει ὁριστικῶς κατανοηθῆ ἡ ἄμεσος συνάφεια οἰκολογικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων, καί δή τό γεγονός ὅτι ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος θίγει πρωτίστως τούς πτωχούς τῆς γῆς. Ὁ συνδυασμός περιβαλλοντικῶν καί κοινωνικῶν δράσεων ἀποτελεῖ ἐλπίδα διά τό μέλλον, ἐφ᾿ ὅσον μόνον τότε ὑπάρχει βιώσιμος ἀνάπτυξις καί πρόοδος, ὅταν μεριμνῶμεν συγχρόνως διά τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας καί τήν προστασίαν τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ μηνύματος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου θὰ τὸ βρεῖτε ἐδῶ (.PDF).

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


16. Juni 2024: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle