Πλαίσιο κανόνων γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ λειτουργικὴ ζωὴ κατὰ τὴ διάρκεια ἰσχύος τῶν περιοριστικῶν μέτρων ἀπὸ 28 Δεκεμβρίου 2020

Διαβᾶστε περισσότερα: Πλαίσιο κανόνων γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ λειτουργικὴ ζωὴ κατὰ τὴ διάρκεια ἰσχύος τῶν...

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας γνωστοποιεῖ στοὺς ἐνδιαφερομένους ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια ἰσχύος τῶν περιοριστικῶν μέτρων (28 Δεκεμβρίου 2020 – 17 Ἰανουαρίου 2021) θὰ τηροῦνται οἱ ἀκόλουθες ὁδηγίες σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες καὶ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναούς της.

  • - Τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς ποὺ ἰσχύουν σήμερα.
  • - Τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κατὰ τὸ λειτουργικὸ πρόγραμμα ἀλλὰ χωρὶς προσέλευση πιστῶν. Στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς θὰ παρευρίσκεται ὁ μικρότερος δυνατὸς ἀριθμὸς προσώπων.
  • - Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία θὰ μεταδίδεται τὴν Κυριακὴ ζωντανά, ἀπὸ τὸ γνωστὸ δίαυλο Youtube τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας στις 8 π.μ. Οἱ Χριστιανοὶ καλοῦνται νὰ παρακολουθοῦν καὶ νὰ συμπροσεύχονται ἀπὸ τὸ σπίτι. 
  • - Οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ παραμένουν ἀνοικτοὶ γιὰ τοὺς πιστούς μετὰ τὸ πέρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, γιὰ προσωπικὴ προσευχὴ καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση. Κατὰ τὴν παραμονὴ στὸ χῶρο ἰσχύουν τὰ γνωστὰ μέτρα ὑγιεινῆς.
  • - Ἱερὰ Μυστήρια Βαπτίσεως καὶ Γάμου δὲν θὰ τελοῦνται.
  • - Κατὰ τὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Κηδείας ἐπιτρέπεται ἡ παρουσία πενήντα (50) προσώπων, τηρουμένων τῶν κανόνων ὑγιεινῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος παροτρύνει τοὺς πιστοὺς νὰ ἐντείνουν τὶς προσευχές τους πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ὑπὲρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενούντων καὶ ἐνισχύσεως τῶν ἰατρῶν, τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ ὅλων τῶν συναθρώπων μας. Παρακαλεῖ ἐπίσης νὰ συνεχισθεῖ ἡ συμπροσευχὴ κάθε βράδυ στὶς 20.00, ὥστε, παρὰ τὴν ἀπόσταση, νὰ παραμείνουμε καὶ πάλι ἑνωμένοι κατὰ τὴ δύσκολη αὐτὴ περίοδο τῶν περιορισμῶν. Διαβεβαιοῖ τοὺς πιστοὺς ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ δέεται καθημερινὰ πρὸς τὸν Κύριο, οἱ Ἱερεῖς θὰ τελοῦν τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ θὰ ἀναπέμπουν ἱκετήριες δεήσεις πρὸ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καὶ τῶν Ἱερῶν λειψάνων γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ λαοῦ καὶ τὸ τέλος τῆς πανδημίας. Ἂς ὑψώνεται „ὡς θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ“ καὶ ἡ προσευχή τῶν πιστῶν ἀπὸ τὰ σπίτια τους, ὥστε μὲ τὴ βοήθειά Του νὰ εὐοδωθοῦν οἱ κοινὲς προσπάθειες καὶ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀκόμη μιὰ φορὰ μὲ ἐπιτυχία οἱ νέες προκλήσεις τῶν καιρῶν.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα γιὰ Χριστούγεννα

Διαβᾶστε περισσότερα: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα γιὰ Χριστούγεννα

 

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπλολις Αὐστρίας προσκαλεῖ θερμὰ τοὺς πιστοὺς στὸν πανηγυρικὸ ἑορτασμὸ τῆς κατὰ σάρκα
Γεννήσεως  τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν λοιπῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Τὸ Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν γιὰ τὰ Χριστούγεννα, τὸ Νέο Ἔτος καὶ τὶς ἄλλες Ἑορτὲς ἔχει ὡς ἐξῆς.

Δήλωση τῆς αὐτοῦ Σεβασμιότητος τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας μετὰ τὴν ἀπὸ 11ης Δεκεμβρίου 2020 ἀπόφαση τοῦ Αὐστριακοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Δήλωση τῆς αὐτοῦ Σεβασμιότητος τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας μετὰ τὴν ἀπὸ 11ης  Δεκεμβρίου 2020...

Μία ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ἡ «ἱερότητα τῆς ζωῆς». Ἡ ζωὴ εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. Σ΄Ἐκεῖνον ὀφείλομε ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή μας. Καὶ μόνο τὸ νὰ γνωρίζομε ὅτι δὲν αὐτοκατασκευασθήκαμε, ὅτι δὲ δημιουργήσαμε μόνοι μας τὴ ζωή μας καὶ κατὰ συνέπεια δὲ μποροῦμε νὰ τὴ διαθέσωμε, αἰτιολογεῖ τὸ κύρος καὶ τὴν ἀξία κάθε μιᾶς ἀνθρώπινης ζωῆς ξεχωριστά.

Διαβᾶστε περισσότερα: Δήλωση τῆς αὐτοῦ Σεβασμιότητος τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας μετὰ τὴν ἀπὸ 11ης Δεκεμβρίου 2020...

Αὐστρίας Ἀρσένιος: „Ἡ θρησκεία ὡς εὐοίωνη προοπτική γιά τό μέλλον τῆς Εὐρώπης“

Διαβᾶστε περισσότερα: Αὐστρίας Ἀρσένιος: „Ἡ θρησκεία ὡς εὐοίωνη προοπτική γιά τό μέλλον τῆς Εὐρώπης“

Τήν ἀναντικατάστατη συμβολή τῆς θρησκείας γιά τό μέλλον τῆς Εὐρώπης τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στήν εἰσήγησή του σέ πρόσφατη ἡμερίδα πού διοργάνωσε στίς 9 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέ ἐκπροσώπους τῶν θρησκειῶν καί τῶν ἐκκλησιῶν. Ἀναφερόμενος στήν σπουδαιότητα αὐτῶν σημείωσε, ὅτι ἡ θρησκεία ἀποτελεῖ βασικό μέγεθος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, τόσο σέ προσωπικό ὅσο καί σέ κοινωνικό ἐπίπεδο.

Μάλιστα ἡ προσπάθεια κάποιων νά δημιουργήσουν μία κοινωνία βάσει ἀθεϊστικῶν ἀρχῶν ἔχει πέσει στό κενό. Χωρίς ἀναφορά στήν θρησκεία δέν μποροῦμε νά κατανοήσουμε τό παρελθόν, οὔτε νά ἀναλύσουμε τό παρόν, πόσῳ μᾶλλον νά φανταστοῦμε τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας. Γιά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο, ἡ ἰδέα μιᾶς κοινῆς Εὐρώπης, τήν ὁποία συμμερίζεται, ἀποτελεῖ παρά τίς ὅποιες δυσκολίες πραγμάτωσης αὐτῆς, τό μοναδικό πρότυπο πολιτικοῦ, οἰκονομικοῦ καί κοινωνικοῦ ὁράματος, πού μπορεῖ νά συνεισφέρει στήν συμφιλίωση καί κατά συνέπεια στήν εἰρήνη τῶν λαῶν. Ἡ θρησκεία καί ἡ πίστη μποροῦν νά διαδραματίσουν στή διαδικασία αὐτή ἕναν κομβικό ρόλο, πρωτίστως στήν προώθηση τοῦ διαλόγου. Ἡ ἀξιοπιστία τῶν θρησκειῶν βέβαια ἐξαρτᾶται ἀπό τόν βαθμό δραστηριοποίησής τους στήν ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς εἰρήνης.

Γιά τήν καθόλου εἰσήγηση πατεῖστε ἐδῶ.

 

Ἐπικαιροποίηση τῶν ὁδηγιῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς επιδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπικαιροποίηση τῶν ὁδηγιῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς επιδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας, μετὰ ἀπὸ συνεννόηση μὲ τὶς ἁρμόδιες ἀρχές, ἀνακοινώνει τὶς παρακάτω ὁδηγίες γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, οἱ ὁποῖες θὰ ἰσχύσουν σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Αὐστρίας ἀπὸ 7ης Δεκεμβρίου 2020:

- Οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες θὰ τελοῦνται καὶ πάλι μὲ τὴν παρουσία τῶν πιστῶν, μετὰ ἀπὸ σχετικὴ συνεννόηση μὲ τὴ Γραμματεία τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Αὐστρίας ἢ τῶν Ἱερέων τῶν ἐνοριῶν.

- Καθ΄ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς στὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ εἶναι ὑποχρεωτικὸ τὸ προστατευτικὸ κάλυμμα μύτης καὶ στόματος.

- Οἱ παριστάμενοι ἐντὸς τοῦ Ναοῦ θὰ τηροῦν μεταξύ τους ἀπόσταση 1,5 μ. ἐκτὸς ἂν πρόκειται γιὰ πρόσωπα ποὺ συγκατοικοῦν.

- Ἀπολυμαντικὸ ὑγρὸ τίθεται στὴ διάθεση τῶν εἰσερχομένων.

- Ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν εἶναι δυνατὴ ἡ συμμετοχὴ χορωδίας ψαλτῶν ἢ πιστῶν.

- Ἀναβάλλεται ἡ τέλεση γάμων, βαπτίσεων καὶ ἄλλων μὴ ὑποχρεωτικῶν Ἱερῶν Τελετῶν. 

- Παράλληλες κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες ὅπως π.χ. ἐκδρομὲς καὶ κέρασμα, δὲν πραγματοποιοῦνται.

- Ἡ Ἐκκλησία θὰ συνεχίσει νὰ προσεύχεται ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν παραμενόντων κατ΄οἶκον γιὰ λόγους ὑγείας. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος παροτρύνει τοὺς πιστούς, κατὰ τὶς προεόρτιες ἑτοιμασίες γιὰ τὰ Χριστούγεννα, 

νὰ δείχνουν φροντίδα καὶ προστασία ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο καὶ συμπαράσταση  στὶς καθημερινὲς περιστάσεις  ποὺ οἱ σημερινὲς συνθῆκες καθιστοῦν δυσκολότερες.

Καλούμεθα ὅλοι ἀπὸ τὸ Σεβασμιώτατο κ. Ἀρσένιο νὰ παραμείνουμε ἑνωμένοι στὴν καθημερινὴ προσευχή.

Νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας

Ἀπὸ  τὶς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας κυκλοφορήθηκε τὸ νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου. Ὁ τόμος περιλαμβάνει ὁμιλίες, κηρύγματα καί θεολογικὲς σκέψεις. Ὁ συγγραφεὺς προσπαθεῖ νὰ προσεγγίσει ταπεινῶς τὸ μεγάλο καὶ ἀνερμήνευτο γεγονὸς τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.Τὰ πνευματικὰ αὐτὰ κείμενα θὰ ὠφελήσουν τοὺς ἀναγνώστες, ἀφοῦ, ὅπως χαρακτηριστικὰ τονίζει ὁ Σεβασμιώτατος, πρόκειται μὲν γιά γεγονός πού ἔλαβε χώρα πρίν ἀπό περίπου δύο χιλιάδες ἔτη, ἀλλά μένει παρὸν ὡς τὸ  μέγα Μυστήριο τῆς ἑνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ  γιἀ τὴ θεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου.

Περαιτέρω πληροφορίες θά βρεῖτε στό συνημμένο φυλλάδιο.     

Παραγγελίες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ μποροῦν νά γίνουν ἄμεσα στή παρακάτω ἠλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle